Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ogiltigförklaring av tvångsäktenskap och erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands

Ogiltigförklaring av tvångsäktenskap och erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12734/2019

Svarstiden gick ut: 2.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet har berett en bedömningspromemoria om förfarandet för att ogiltigförklara tvångsäktenskap eller äktenskap som ingåtts trots hinder för äktenskap (VN/12734/2019). I bedömningspromemorian behandlas också behoven att se över lagstiftningen om erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands. I promemorian ges förslag till ändringar av lagstiftningen. Bedömningspromemorian hänför sig till justitieministeriets utredning från 14.6.2019, som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget vad gäller dessa frågor och en jämförelse av lagstiftningen i de övriga nordiska länderna. 
 
Behovet att precisera bestämmelserna som gäller straffbarheten av tvingande till äktenskap kommer att utredas separat.

Bakgrund

Bestämmelser om ingående och upplösning av äktenskap, äktenskapets centrala rättsverkningar och om erkännande av till exempel utländska äktenskap finns i äktenskapslagen (234/1929). De gällande bestämmelserna utgår från att ett äktenskap mellan två levande partner kan avslutas endast genom äktenskapsskillnad, som i regel förutsätter en betänketid på minst sex månader. Äktenskapsskillnad utan betänketid är möjlig endast om partnerna har bott åtskils de två senaste åren eller om partnerna är nära släkt med varandra eller om äktenskapet har ingåtts medan ett tidigare äktenskap var i kraft. I vissa situationer kan en vigsel vara ogiltig, och då har den inte heller de rättsliga verkningarna av ett äktenskap. 
 
Bestämmelser om erkännande av utländska äktenskap finns i 115 § i äktenskapslagen. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands på behörigt sätt ska i regel vara giltigt också i Finland.  Enligt 139 § kan man dock vägra att erkänna ett äktenskap, om erkännandet av det skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för rättsordningen i Finland. Det finns inga särskilda bestämmelser om erkännande av utländska äktenskap mellan minderåriga.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 2 mars 2020.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemorian om giltigförklaring av tvångsäktenskap och erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands. Utlåtandet ska lämnas in genom att svara på frågorna i den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

 
 

 
Beredare

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, e-post: fornamn.H.efternamn@om.fi
 
Ytterligare information om användningen av tjänsten utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Helsingin yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Professori emeritus Markku Helin    
Professori Tuulikki Mikkola    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ämnesord

äktenskap

avioliitto

perheoikeus

lapsen oikeudet

kansainvälinen yksityisoikeus

lapsiavioliitto

familjerätt

barns rättigheter

internationell privaträtt

barnäktenskap

pakkoavioliitto

tvångsäktenskap