Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: POKELY/197/2018

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)  sekä valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta(659/2010)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa ELY-keskuksen ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Pohjois-Karjalan alueella. Lisäksi pyydämme lausuntoa tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista koskevasta asiakirjasta "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Bakgrund
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan alueella ja laatinut ehdotuksen maakunnan tulvariskialueiksi. Edellisen kerran arviointi on tehty vuonna 2011. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutoksia vuonna tehtyyn 2011 ehdotukseen eikä näin ollen ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005). Lain mukaan tulvariskien alustava arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuonna 2019 sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee Pohjois-Karjalan vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat vuoden 2018 aikana hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Målsättningar
Tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Kuultavat asiakirjat löytyvät Tulvariskien hallinta -otsikon alta.

Liitteet:
Tidtabell
Pohjois-Karjalaa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja niiden laatimisen aikaisesta osallistumisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjois-Karjalan kunnissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
Svarsanvisningar för mottagare
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä ja tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta (ympäristövaikutusten arvioinnista).

Kannanottoja toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?

Lausunto voidaan antaa joko kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla erillinen liite (pöytäkirjan tms).
 
Valmistelijat
Vesitalousasiantuntija Teppo Linjama 
Johtava asiantuntija Paula Mononen

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
 
Sändlista:
Ilomantsi kunta    
Itä-Suomen AVI    
Joensuun kaupunki    
Juuan kunta    
Kiteen kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Lieksan kaupunki    
Liperin kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Polvijärven kunta    
Rääkkylän kunta    
Tohmajärven kunta    
Valtimon kunta