Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Justitieministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om uppdatering av bestämmelserna om besvärsgång i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser

Justitieministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om uppdatering av bestämmelserna om besvärsgång i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28583/2020

Svarstiden gick ut: 16.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid justitieministeriets har det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen om uppdatering av bestämmelserna om besvärsgång i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser utarbetats som tjänsteuppdrag. 
Länkar:
Bilagor:

Suoria valituksia koskeva HE-luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi - Luonnos 4.11.2021

Suoria valituksia koskeva HE-luonnos sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen om uppdatering av bestämmelserna om besvärsgång i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser - Utkast 4.11.2021

Tidtabell
Justitieministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även intressentgrupper som inte uttryckligen anmodas att ge utlåtande har möjlighet att lämna ett sådant.
 
Vi ber er sända in utlåtandet senast torsdagen den 16 december 2021 via utlåtande.fi. 

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi   
Beredare
Ytterligare information lämnas av Anna-Stiina Tarkka, lagstiftningsråd (tfn 029 515 0123, fornamn.efternamn@gov.fi) fram till den 30 november 2021 och Elina Nyholm, lagstiftningsråd (tfn 029 515 0807, fornamn.efternamn@gov.fi) från den 1 december 2021. 

 
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kuvaohjelmalautakunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Lääketeollisuus ry    
Lääkkeiden hintalautakunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tasavallan presidentin kanslian virkamiesyhdistys ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö