Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnos

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-94-2022

Svarstiden gick ut: 14.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyö on tehty yhteistyössä taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden uudistamistyön kanssa.

Uudistamistyötä on tehty vuoden 2021 aika kahdessa avoimessa taideteollisuusalan ja tekstiili- ja muotialan toimijoiden yhteisessä työpajassa sekä kahdessa tekstiili- ja muotialan toimijoille järjestetyssä avoimessa työpajassa.

Tutkinnon perusteiden luonnos on ollut avoimena ePerusteet-palvelussa prosessin ajan kommentointia varten.
Tutkinnon perusteiden luonnosta on käsitelty myös tekstiilin ja muodin työelämätoimikunnan kokouksissa.

Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien osaamistavoitteiden ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu. Tutkinnon muodostumista on tarkistettu siten että se on tutkintonimikkeittäin ohjautuva. Uudistamistyötä on tehty yhteistyössä taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden uudistamisesta vastaavien kanssa. Aiemmin molemmissa perustutkinnoissa hiukan erinimiset, mutta lähes saman sisältöiset tutkinnon osat on kirjoitettu samanlaisiksi. Nämä tutkinnon osat ovat tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen sekä verkkokauppaympäristössä toimiminen.

Tuotteen valmistaminen -tutkinnon osan nimi on muutettu tekstiili- ja muotialan toimintaympäristössä toimiminen -tutkinnon osaksi ja sisältö muokattu siten, että se mahdollistaa alan tuotteen tai palvelun toteuttamisen aiemman pelkän tuotteen valmistuksen sijaan. 
Kemiallinen pesu -tutkinnon osan sisältöä on muutettu palvelemaan laajemmin erilaisissa pesuloissa työskentelyä ja uusi nimi on pesulan tehtävissä toimiminen. Muodin alalla toimiminen tutkinnon osan nimeä on tarkistettu muodin alalla assistenttina toimiminen -tutkinnon osaksi.

Uusina tutkinnon osina työelämän toiveen mukaisesti on lisätty valinnainen tekstiililajittelijana toimiminen -tutkinnon osa, digitaalinen kaavoittaminen -tutkinnon osa sekä tekstiilituotteiden teollinen ompelu -tutkinnon osa. Lisäksi erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen -tutkinnon osan sisältöä on tarkistettu siten, että se mahdollistaa myös valmiin tuotteen pinnan muokkaamisen erikoistekniikoita hyödyntäen.  Sarjatuotannossa toimiminen -tutkinnon osan sisältöjä on tarkistettu siten että tarjoaa ompelijalle mahdollisuuden kehittää teollisen ompeluosaamisen lisäksi myös tekstiilituotteiden sarjatuotannon eri vaiheissa tarvittavaa osaamista kuten asetelmien tekoa, laakausta sekä leikkaamista. 

Yhteisten tutkinnon osat on uudistettu sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) ja ovat voimassa kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2022 alkaen, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia. 
 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tiedot - Linkki ePerusteet -palvelussa sijaitsevaan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnokseen

Liitteet:

Lausunnolle tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteen luonnos.pdf - Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteen luonnos

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.2.2022
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:
- tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
- tutkinnon muodostumisesta ja ​PT-lyhennyksen käytöstä tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden tutkintonimikkeissä. Tutkintonimikkeet on säilytetty muuten ennallaan, mutta jatkossa perustutkinnoissa ei enää pääsääntöisesti käytetä PT-lyhennystä.
- tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa opetusneuvos Minna Taivassalo (minna.taivassalo@oph.fi).
Sändlista:
Aalto yliopisto    
AEL-Amiedu Oy    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
E. Laiho Oy    
Ejendals AB    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Formal Friday Ltd    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilomar    
Image wear    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ivana Helsinki    
Janita    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL ry    
Kansallisooppera    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemianteollisuus ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kenkä- ja nahkateollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
KSAK Oy    
Kui Design    
Kuntatyönantajat KT    
Kuomiokoski    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luhta Sportswear Company    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lymed Oy    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Metropolia    
Modelia    
Modifur    
Modista Aija    
Muotikaupan liitto    
Muotikuu    
NansoGroup Oy    
Ompelualan yrittäjät    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
PaaPii Design Oy    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pure waste textiles Oy    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Reima    
Remake    
Riiminka    
Risako    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Rykkeri    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salo Design    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonia AMK    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin jalkine    
Sivistystyönantajat    
SM Fimac Oy    
Sokos    
Stockmann    
Storyteller/ Design Studio Mari Seppänen    
Streetbeat Clothing Store    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen mestarikiltaneuvosto    
Suomen Muotiliikkeiden liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen tekstiili Oy    
Suomen Vaatturiliitto    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taitavat Suutarit ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen työväen teatteri, puvustamo    
Tamsilk Oy    
TEAM Teollisuuden ammattiliitto ry    
Tekstiili- ja muotialat TMA    
Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta    
Teollisuusalojen ammattiliitto ry    
Tmi Hironia    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Top-Knit Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
V Keskimäki Oy    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Voglia Oy    
Yleinen teollisuusliitto    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

tutkintojen perusteet

tekstiili- ja muotiala