Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Överföring av medling i brottmål till justitieministeriets förvaltningsområde. Styrgruppens rapport och förslag.

Rikosasioiden sovittelupalveluiden siirto oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2750/2020

Svarstiden gick ut: 9.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1005/2005) tuli voimaan vuonna 2006. Lain mukaan sovittelun yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja palveluiden järjestämisvelvollisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. 

Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun on ohjautunut entistä enemmän tapauksia ja sen kriminaalipoliittinen merkitys on kasvanut. Useissa tapauksissa onnistunut sovittelu on mahdollistanut esitutkinnan rajoittamisen tai syyttämättä jättämisen, mikä on säästänyt rikosprosessin resursseja. 

Sovittelu on esillä myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sovittelun käytön vahvistaminen oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Hallitusohjelma sisältää myös rikosten ehkäisyyn ja  oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseen liittyviä tavoitteita.  Onnistuneella sovittelulla voidaan edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Sovittelun prosessiekonomiset hyödyt kohdistuvat oikeusministeriön hallinnonalalle. Lisäksi osapuolet saavat  mahdollisuuden osallistua asiansa ratkaisuun vapaaehtoisten sovittelijoiden välityksellä. Oikeusjärjestelmään kohdistuva paine vähenee rikosten ja muiden konfliktien uusimisen vähenemisen myötä.
Tausta
Hallitusohjelman tavoitteisiin vastaamiseksi oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat 25.2.2020 hankkeen ja ohjausryhmän (VN 2750/2020), jonka tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia siirtää rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Hanketta koordinoi oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, ja se toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja rikosasioiden sovittelutoiminnan järjestämisestä vastuussa olevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Ohjausryhmän määräaika päättyi 26.2.2021.
Tavoitteet
Sovittelun mahdollista siirtoa koskevan hankkeen ohjausryhmä esittää raportissaan, että sovittelupalvelut siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Palvelun yleiset ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyisivät oikeusministeriön tehtäväksi. Sovittelupalvelut tuotettaisiin valtion omana toimintana siten, että sovittelun ammattihenkilöstö olisi valtion virkamiehiä. Sovittelupalvelut liitettäisiin oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen yhteyteen ja tuotettaisiin mahdollisesti perustettavassa valtakunnallisessa oikeusapu- ja edunvalvontavirastossa. Siirrossa edellytetään, että sovittelun erityispiirteet säilytetään ja koulutetut vapaaehtoissovittelijat toteuttavat varsinaisen sovittelutyön rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolella. Sovittelu käynnistyisi uudessa rakenteessa vuoden 2024 alussa.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ohjausryhmän raportissa esitetyistä ehdotuksista. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-849-3
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-849-3 - Rikosasioiden sovittelupalveluiden siirto oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 9.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Erityisasiantuntija Saija Sambou puh. 02951 50352, sähköpostiosoite saija.sambou(at)om.fi.
Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen puh. 02951 50580, sähköpostiosoite aarne.kinnunen(at)om.fi.
Jakelu:
Ajatuspaja RTI - konfliktinratkaisu ja sovittelu    
Akavan erityisalat ry    
Akordi OY    
Ammattiliitto Pro ry.    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Aseman Lapset ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin sovittelutoiminta    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto    
Kemin kaupunki    
Keski-Suomen sovittelutoimisto    
Kirkkohallitus/Toiminnallinen osasto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS    
KRIMO/Helsingin yliopisto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto    
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sovittelutoimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto    
Maria Akatemia    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL    
Miessakit ry    
MML:n Järvi-Suomen piiri    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry    
Naisten Linja    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan sovittelutoimisto    
Pohjanmaan sovittelutoimisto    
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto    
Pohjois-Savon sovittelutoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Päijät-Hämeen sovittelutoimisto    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta    
Rikosuhripäivystys    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto    
Satakunnan sovittelutoimisto    
Seinäjoen kaupunki    
Setlementtiliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sovinto ry    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen Sovittelufoorumi    
Suomen Sovittelun Tuki ry    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnansyyttäjäntoimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan sovittelutoimisto    
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto    
Ålands Fredsinstitut    
Ålands medlingsbyrå    
Asiasanat

rikosasiat, riita-asiat, sovittelu, sovittelijat, restoratiivinen oikeus