Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Överföring av medling i brottmål till justitieministeriets förvaltningsområde. Styrgruppens rapport och förslag.

Överföring av medling i brottmål till justitieministeriets förvaltningsområde. Styrgruppens rapport och förslag.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2750/2020

Svarstiden gick ut: 9.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) trädde i kraft 2006. Enligt lagen hör den allmänna ledningen, styrningen och tillsynen i fråga om medling till social- och hälsovårdsministeriet, medan Institutet för hälsa och välfärd har en skyldighet att anordna tjänsterna. 

Allt fler brottmåls- och tvistemålsfall har styrts till medling och medlingens kriminalpolitiska betydelse har växt. I flera fall har en lyckad medling gjort det möjligt att begränsa förundersökningen eller göra en åtalseftergift, vilket har sparat resurser i den straffrättsliga processen. 

Medling nämns också i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Ett av målen i regeringsprogrammet är att medling ska användas i högre grad för att antalet rättegångar ska bli mindre. Medling ska inte användas i situationer där medlingen kan hota offrets rättssäkerhet. Regeringsprogrammet innehåller också mål som har att göra med brottsförebyggande och att minska den totala längden på rättegångsprocessen. Lyckad medling kan underlätta uppnåendet av dessa mål. Den processekonomiska nyttan av medling uppstår inom justitieministeriets förvaltningsområde. Genom frivilliga medlares förmedling får parterna dessutom en möjlighet att vara delaktiga i att avgöra sitt ärende. Trycket på rättssystemet minskar när brott och andra konflikter upprepas i lägre grad.
 
Bakgrund
För att möta målen i regeringsprogrammet tillsatte justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet den 25 februari 2020 ett projekt och en styrgrupp (SR 2750/2020) som hade till uppgift att utreda möjligheterna att överföra medling i brottmål och vissa tvistemål till justitieministeriets förvaltningsområde. Justitieministeriets avdelning för kriminalpolitik och straffrätt samordnade projektet och det genomfördes i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för att organisera medlingsverksamheten vid brottmål. Styrgruppens mandattid gick ut den 26 februari 2021.
Målsättningar
Styrgruppen för projektet som gäller en eventuell överföring av medling föreslår i sin rapport att medlingstjänsterna ska överföras från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde. De allmänna styrnings- och tillsynsuppgifterna ska enligt förslaget överföras till justitieministeriet. Medlingstjänsterna ska produceras som statens egen verksamhet så att den yrkesutbildade personalen inom medlingen är statstjänstemän. Medlingstjänsterna ska vara en del av rättshjälps- och intressebevakningstjänsterna och produceras vid den riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsbyrå som eventuellt ska inrättas. Vid överföringen förutsätts att medlingens särdrag bevaras och att utbildade frivilliga medlare utför det egentliga medlingsarbetet utanför det straffrättsliga systemet. Medlingsverksamheten enligt den nya strukturen ska inledas vid ingången av 2024.

Justitieministeriet önskar att ni ger ett utlåtande om de förslag som styrgruppen lade fram i sin rapport. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-849-3
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-849-3 - Rikosasioiden sovittelupalveluiden siirto oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys.

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen den 9 april 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 02951 50352, e-post saija.sambou(at)om.fi.
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 02951 50580, e-post aarne.kinnunen(at)om.fi.
 
Sändlista:
Ajatuspaja RTI - konfliktinratkaisu ja sovittelu    
Akavan erityisalat ry    
Akordi OY    
Ammattiliitto Pro ry.    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Aseman Lapset ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin sovittelutoiminta    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kanta-Hämeen sovittelutoimisto    
Kemin kaupunki    
Keski-Suomen sovittelutoimisto    
Kirkkohallitus/Toiminnallinen osasto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS    
KRIMO/Helsingin yliopisto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto    
Kymi-Saimaan sovittelutoimisto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sovittelutoimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto    
Maria Akatemia    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL    
Miessakit ry    
MML:n Järvi-Suomen piiri    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry    
Naisten Linja    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan sovittelutoimisto    
Pohjanmaan sovittelutoimisto    
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto    
Pohjois-Savon sovittelutoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Päijät-Hämeen sovittelutoimisto    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta    
Rikosuhripäivystys    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto    
Satakunnan sovittelutoimisto    
Seinäjoen kaupunki    
Setlementtiliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sovinto ry    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen Sovittelufoorumi    
Suomen Sovittelun Tuki ry    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnansyyttäjäntoimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan sovittelutoimisto    
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto    
Ålands Fredsinstitut    
Ålands medlingsbyrå    
Ämnesord

rikosasiat, riita-asiat, sovittelu, sovittelijat, restoratiivinen oikeus