Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesa annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesa annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/914/03/2018

Svarstiden gick ut: 15.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa voimassa olevaa väylämaksun puolitusta vielä vuosina 2019 ja 2020. Muutoksella pyritään edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tukemaan toimintaympäristön ennustettavuutta.
Bakgrund
Väylämaksun puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien. Maksun puolituksen tavoitteena on ollut keventää elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuuden kustannusrasitetta sekä kompensoida vuonna 2015 voimaan tulleen rikkisääntelyn kustannusvaikutuksia. Alennetun väylämaksun myötä alusliikenteelle ja sitä kautta elinkeinoelämälle syntyy noin 40 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö verrattuna tilanteeseen, jossa väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä. Vastaavasti valtion väylämaksusta saama tulo vähenee alennetun väylämaksun seurauksena.
Målsättningar
Väylämaksun puolituksen jatkamisella pyritään edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tukemaan toimintaympäristön ennustettavuutta. Väylämaksujärjestelmän laajempaa uudistamista selvitetään, mutta alustavan arvion mukaan mahdolliset laajemmat muutokset voisivat tulla voimaan vasta vuonna 2021 ja myös tämän takia väylämaksun puolitusta ehdotetaan jatkettavan vielä vuoden 2020 loppuun asti.
Liitteet:

HE eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö väylämaksulain muuttamisesta 2018.pdf - Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta

2018_07134 Lausuntopyyntö väylämaksulain muuttamisesta 2018_sv.pdf - Begäran om utlåtande

2018_07134 HE eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta_sv.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Tidtabell
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että mahdolliset lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi toimitetaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) viimeistään 15.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 050 465 8754
Sändlista:
Tatu Giordani    
Asiasanat

Kilpailukyky

väylämaksu

alusliikenne