Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets principbeslut om minskning av havsjöfartens och insjöfartens växthusgasutsläpp

Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26278/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä antoi lokakuussa 2020 suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Työryhmä tarkasteli myös keinoja, joiden avulla meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää Suomessa. 

Nyt lausuttavana olevan periaatepäätöksen luonnoksen valmistelussa on hyödynnetty mainittua fossiilittoman liikenteen tiekarttatyötä. Periaatepäätös valmistellaan virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Se huomioi niin kansainvälisen vaikuttamisen kuin kansallisten toimien mahdollisuudet. Periaatepäätös ohjaisi Suomen kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä linjaisi meri- ja sisävesiliikenteen päästöjen vähentämistä myös kotimaassa.
Tavoitteet
Vesiliikenne on kuljetussuoritteeseen nähden energiatehokas ja vähäpäästöinen liikennemuoto. Etenkin kansainvälisen meriliikenteen absoluuttiset kasvihuonekaasupäästöt ovat silti huomattavat, joten meri- ja sisävesiliikenteen päästöjä on edelleen vähennettävä liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Uusien vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisuiden pikainen kehittäminen ja käyttöönotto merkitsevät paitsi haasteita, myös merkittäviä mahdollisuuksia koko Suomen meriklusterille.
Liitteet:

VN_periaatepaatos_merijasisavesiliikenne.pdf - Periaatepäätöksen luonnos

VNPP_lausuntopyynto_merijasisavesiliikenne_saate.pdf - Lausuntopyyntö (VN/26278/2020)

SR_principbeslut_sjofart_svensk.pdf - Översättning till svenska

VNPP_lausuntopyynto_merijasisavesiliikenne_saate_sv.pdf - Begäran om utlåtande (VN/26278/2020, översättning)

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 15.1.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/26278/2020.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Eero Hokkanen
eero.hokkanen@lvm.fi 
puh. 050 476 0401
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ammattiliitto Pro ry    
Arctia Oy 1    
Arctia Oy 2    
Arctia Oy 3    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Business Finland Oy    
Centrum Balticum -säätiö 1    
Centrum Balticum -säätiö 2    
Centrum Balticum -säätiö 3    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elävä Itämeri Säätiö (Baltic Sea Action Group)    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liito 2    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom ry    
Finnvera Oyj    
Fortum Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ilmatieteen laitos    
ITS Finland Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
John Nurmisen Säätiö 1    
John Nurmisen Säätiö 2    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari 1    
Keskuskauppakamari 2    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Meriliitto ry    
Meriliitto ry 2    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka)    
Merivoimat    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry 2    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimien logistiikkalaitos    
Pyöräliitto ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry 2    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry 2    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lauttaliikenne Oy (FinFerries)    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry 2    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry 2    
Suomen Sisävesiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry 2    
Suomen Varustamot ry 2    
Suomen Varustamot ry 3    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen Yrittäjät    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry 2    
Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland)    
VR-Yhtymä Oy    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Wärtsilä Oyj Abp    
Wärtsilä Oyj Abp    
Wärtsilä Oyj Abp 2    
Wärtsilä Oyj Abp 3    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands kommunförbund    
Asiasanat

päästökauppa

hiilidioksidipäästöt

liikenne- ja viestintäministeriö

vesiliikenne, meriliikenne, liikennesäännöt, veneily

Biopolttoaineet, biopolttoöljy, jakeluvelvoite, kasvihuonekaasupäästöt

meriliikenne

alusliikenne

talvimerenkulku

merenkulku

Kasvihuonekaasupäästöt

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto

ilmansaasteet

Maantielauttaliikenne

Lauttaliikenne

ilmastonmuutos

kansainvälinen liikenne

Yhteysalusliikenne

Kasvihuonekaasupäästövähennys

vesiliikenne

veneily