Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av lagen om översvämningsrisker

Ändring av lagen om översvämningsrisker

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1574/01.01/2019

Svarstiden gick ut: 27.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker.

Enligt förslaget ska NTM-centralerna vid skötseln av sina uppgifter utöver översvämningssituationer också beakta de risker som orsakas av andra väderleks- och vattenförhållanden, såsom av torka. NTM-centralen och översvämningsgruppen i avrinningsområdet ska övervaka genomförandet av riskhanteringsplanerna och uppnåendet av de mål som uppställts i dem. I lagen görs dessutom vissa tekniska ändringar.
Bakgrund
Utgående från de erfarenheter som inhämtats under lagens giltighetstid finns det behov att utveckla planeringen för hantering av översvämningsrisker. 
Målsättningar
Målsättningen med propositionen är att främja beredskapen i samband med extrema väderleks-och vattenförhållanden och att förbättra övervakningingen av genomförandet av riskhanteringsplanerna.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast onsdagen den 27 november 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Propositionen  har utarbetats i jord- och skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information ger

- lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249, (fornamn.efteramn@mmm.fi)

- konsulterande tjänsteman Ville Keskisarja, tfn 040 861 1229, (fornamn.efteramn@mmm.fi).
Sändlista:
1    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
2    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
3    
30    
31    
4    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

tulvariskien hallinta