Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24159/2020

Svarstiden gick ut: 7.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista.

Erityisesti lausunnonantajia pyydetään lausumaan biomassapolttoaineista sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavan laitoksen kokonaislämpötehon määrittelemisestä (asetusluonnos 2 §).
Bakgrund
Hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp) on esitetty uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001, RED II) kestävyyskriteereitä koskevan sääntelyn kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttamista biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013, kestävyyslaki). Kestävyyslain muutoksella säädettäisiin voimassa olevan kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta ja saatettaisiin kansallisesti voimaan RED II:n mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit.
Målsättningar
RED II:n kestävyyskriteerisääntelyn toimeenpanon valmistelun yhteydessä on arvioitu tarpeelliseksi antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Kestävyyslain nojalla on tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston asetus, joka sisältää lähinnä menettelyihin ja niiden vaatimuksiin sekä lain soveltamiseen liittyviä tarkempia säännöksiä sekä tarkentavaa teknistä sääntelyä.

Valtioneuvoston asetuksessa annettaisiin tarkempaa sääntelyä muun muassa koskien biomassapolttoaineista sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavan laitoksen kokonaislämpötehon määrittelemisestä sekä kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskentaa koskevista säännöistä. Asetuksessa säädettäisiin myös bionesteillä ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön tai jäähdytyksen määrän määrityksestä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin kestävyystodistuksen ja kestävyyskriteeriselvityksen sisältövaatimuksista, todentajan pakollisesta ja vapaaehtoisista pätevyysalueista sekä tarkennettaisiin pysyvän muutoksen käsitettä toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuuden laukaisijana.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään maanantaina 7.12.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
 
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi sekä
 
erityisasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 504 7059 ja sähköposti harri.haavisto(a)tem.fi
Sändlista:
Ab Stormossen    
AFRY Finland Oy    
Bioenergia ry    
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
FINAS    
Fortum Power and Heat Oy    
Gasum Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsä Fibre Oy    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oikeusministeriö    
Oy Teboil Ab    
Savon Energia Joensuu Oy    
St 1 Oy    
Stora Enso Oyj    
Sucros Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Ympäristökeskus SYKE    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Tapio Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
UPM-Kymmene Oyj    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
VG EcoFuel Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

energia

biopolttoaineet

uusiutuva energia

biomassa

bioneste

biomassapolttoaineet

kestävyyskriteerit

Kasvihuonekaasupäästövähennys