Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utredningen av vilka konsekvenser reformen av utbildningen för domare har

Begäran om utlåtande om utredningen av vilka konsekvenser reformen av utbildningen för domare har

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10194/2021

Svarstiden gick ut: 11.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen. 
Bakgrund
Utbildningen för domare reformerades genom domstolslagen som trädde i kraft den 1 januari 2017 och lagstiftningen i anslutning till den, inklusive lagen om domstolspraktik. I sitt svar på regeringens proposition med förslag till domstolslag förutsatte riksdagen att regeringen bevakar hur väl reformen av utbildningen för domare fungerar och vilka konsekvenser reformen har, och att regeringen fäster särskild uppmärksamhet bland annat vid reformens kostnader, domarutbildningsnämndens resurser, förfarandet vid ansökan för och utnämning av assessorer samt vid hur reformen påverkar domarnas karriär.
 
Domstolsverket som inledde sin verksamhet i början av 2020 har till uppgift att ordna utbildning för domare i samarbete med domarutbildningsnämnden.
 
Justitieministeriet tillsatte i december 2019 en utredare som hade till uppgift att bedöma hur väl reformen av utbildningen för domare fungerar och vilka konsekvenser den har samt hur Domstolsverket påverkar utbildningen för domare. Utredaren Jennimari Huovinen överlämnade utredningen till justitieministeriet den 30.10.2020.
Målsättningar
Utlåtandena kommer att beaktas när det fattas beslut om fortsatta åtgärder.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-841-7 - Tuomareiden koulutuksen kehittäminen : Selvitys uudistuksen vaikutuksista

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 11 juni 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som ger utlåtandet registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken

Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av: Hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 02951 50458 
etunimi.sukunimi@om.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin yliopisto    
Lapin yliopisto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Ulosottolaitos    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

koulutus

selvitys

tuomioistuimet

utbildning

utredning

domstolarna