Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksesta koskien liikenne- ja viestintäministeriön asetusta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen 8 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksesta koskien liikenne- ja viestintäministeriön asetusta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen 8 §:n ja liitteen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31628/2022

Svarstiden gick ut: 16.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti mahdollista lausuntoanne luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen 8 §:n ja liitteen muuttamisesta.

Asetusluonnos on saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.

Asetusmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023 paitsi luotsauslain uudistukseen liittyvät muutokset tulisivat voimaan 1.6.2023.
Bakgrund
Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia maksuja koskeva liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1255/2021, muutettu 496/2022 ja 841/2022) Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on voimassa 31.12.2023 saakka.
Målsättningar
Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen 8 §:ään ehdotetaan muutosta, muutoin pykäläsisältö säilyisi nykyisellään. Asetuksen 8 §:stä poistettaisiin lentokelpoisuuden valvontamaksun vapautusta koskeva 2 momentti, mikä edistäisi rekisteritietojen ajantasaisuutta.
 
Asetuksen liitteeseen ehdotetaan lisättäväksi ilmailun lupien, lentokelpoisuuden hallinnan, lennonvarmistuksen, siviili-ilmailun turvaamisen ja valvontamaksujen suoritteita sekä päivityksiä nimikkeisiin ja huomautuksiin komission täytäntöönpanoasetusten nojalla. Lisäksi korjataan kiellettyjen esineiden kuljettamiseen annetun poikkeusluvan (kohta 9.1.3) maksu 1 020 euroon ja poistetaan tarpeettomana turvatarkastuksesta vapauttamisen poikkeuslupamaksu.
 
Merenkulun pätevyyksiin ja luotsaukseen liittyvissä suoritteissa (kohdat 3A ja 7A) huomioitaisiin uuden valmisteilla olevan luotsauslain mukaiset muutokset 1.6.2023 lukien, mikäli luotsauslain käsittely etenee suunnitellusti. Alustekniikkaan, alusten todistuskirjoihin ja sataman turva-arvioihin liittyvät suoritteet -kohtaan (kohta 5) tehtäisiin muutoksia ja suoritelisäyksiä merenkulun ympäristönsuojelulain perusteella.
 
Tieliikenteen suoritteisiin ehdotetaan lisättäväksi ajokorttilain mukaisesti ajoharjoitteluratahakemusmaksu, mikäli ajokorttilain käsittely etenee suunnitellusti. Muita muutoksia tieliikenteen suoritteisiin ei ehdoteta.
 
Suoritteiden, joista peritään omakustannusarvoa pienempi maksu, ryhmässä laajennettaisiin nykyistä kohtaa 1.4. oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu koskemaan myös taksinkuljettajan koetta, liikenneyrittäjätutkinnon osakoetta ja taksiliikenteen yrittäjäkoetta, jotka ovat saman tyyppisiä kokeita kuin muutkin kohdassa jo mainitut.
 
Raideliikenteen suoritteisiin ei ehdoteta muutoksia.
Liitteet:

Perustelumuistioluonnos Liikenne_asetuksen muutoksista.pdf - Perustelumuistioluonnos liikenteen asetuksen muutoksista

Ehdotetut muutokset asetuksen liitteeseen yhteenveto.pdf - Asetuksen liitteeseen ehdotetut muutokset yhteenvetona

Asetusmuutosluonnos liikenne_1.3.2023.pdf - Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnos Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 16.1.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@gov.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm(at)gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/31628/2022.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(at)gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnet-liitto ry    
Fintraffic Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne- ja viestintäministeriö

Maksuasetuksen muutosehdotus

asetus

maksuasetus

maksulliset suoritteet

Liikenne- ja viestintävirasto