Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med opioidläkemedel

Begäran om utlåtande om utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med opioidläkemedel

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32862/2022

Svarstiden gick ut: 24.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med opioidiläkemedel.
  
 
Bakgrund
Avsikten är att det utkast till förordning som är föremål för remissbehandlingen ska ersätta social- och hälsovårdsministeriets gällande förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008). Den gällande förordningen innehåller föråldrade bestämmelser, och därför måste den uppdateras. Dessutom har bestämmelserna om bemyndigande att utfärda förordningen delvis ändrats i samband med reformen av lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård den 1 januari 2023. Det bemyndigande att genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärda bestämmelser om ordnandet och genomförandet av medicinsk vård för narkotikaberoende personer som tidigare fanns i 28 a § i lagen om missbrukasvård (41/1986) har upphävtsSamtidigt har det till hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010; 28 a §), mentalvårdslagen (1116/1990; 6 a §) och lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015; 16 a §) fogats bestämmelser om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende. Dessa nya bestämmelser innehåller ett bemyndigande att genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärda bestämmelser om de opioidläkemedel som får användas för avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får dessutom utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för att tillhandahålla och om genomförandet av avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende.
 
Bilagor:
Tidtabell
Social- och hälsovårdsministeriet begär er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 24 februari 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen sänd utlåtandena senast den 24 februari 2023 kl. 16.15. Sänd dem i första hand till tjänsten utlåtande.fi. I utlåtandet ska diarienumret VN/32862/2022 nämnas.

Alternativt kan ni lämna ert utlåtande genom att sända det till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi) och hänvisa till diarienumret VN/32862/2022.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av:
Regeringssekreterare Anu Kangasjärvi, tfn. 02951 63224, fornamn.efternamn@gov.fi
Medicinalråd Helena Vorma, tfn. 02951 63388, fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
A-klinikkasäätiö sr    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Irti Huumeista ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päihdeasiamies    
Päihdelääketieteen yhdistys ry    
Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT    
Päihdetyön Talentia ry    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Psykiatriyhdistys - Psykiaterföreningen i Finland ry    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopisto    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering