Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen och finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen och finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19710/2021

Svarstiden gick ut: 6.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär ert utlåtande om ändringarna i bestämmelserna om samordnad upphandling inom statsförvaltningen.

I utkasten till förordning och beslut föreslås det att statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006) och finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006) ändras.

Förordningen ändras genom att kategorier som inte längre används stryks ur förteckningen över varor och tjänster som ska upphandlas samordnat, vissa kategorier preciseras samt genom att föreskriva om koordineringsgruppen för samordnad upphandling som utvecklar innehållet i den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen.

Beslutet ändras så att den gemensamma europeiska terminologin för offentlig upphandling (CPV-klassificeringen) används för att beskriva de produkter och tjänster som ska upphandlas samordnat, att kategorierna för vissa varor och tjänster stryks och preciseras, att man föreskriver om val av förfarande för samordnad upphandling mellan finansministeriet och Hansel, att det i beslutet tas in villkor på basis av vilka ett ämbetsverk eller en inrättning kan förbigå skyldigheten till samordnad upphandling.

Förordningen och beslutet avses träda i kraft så snart som möjligt. 
Bakgrund
Statens revisionsverk genomförde 2019 och 2020 en laglighetsgranskning av statsförvaltningens samordnade upphandling. Revisionsverkets viktigaste observation var att de upphandlingar som omfattas av skyldigheten till samordnad upphandling har definierats ganska allmänt i finansministeriets beslut och att varken finansministeriet eller Hansel har en entydig uppfattning om vilka produkter och tjänster som omfattas av skyldigheten till samordnad upphandling. Enligt Statens revisionsverk har rapporteringen om avvikelser från de upphandlande enheternas skyldighet till samordnad upphandling också uppvisat brister. Statens revisionsverk rekommenderade utifrån sina observationer vid sin inspektion att finansministeriet skulle bedöma hur beslutet om de produkter och tjänster som omfattas av skyldigheten till gemensam upphandling och om deras innehåll kunde preciseras.

Finansministeriet tillsatte i augusti 2021 en arbetsgrupp för mandattiden 18 augusti 2021–30 juni 2022 för att bereda ett förslag till ändring av statsrådets förordning och finansministeriets beslut.
Målsättningar
Målet är att de uppdaterade versionerna av statsrådets förordning och finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen ska svara mot de utvecklingsförslag som lagts fram både av Statens revisionsverk och av arbetsgruppen. Ett ytterligare mål är att förordningen och beslutet för sin del garanterar en sådan miljö som stöder upphandling och utveckling av samordnade upphandlingar inom statsförvaltningen.
 
Länkar:

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060765 - Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (Finlex)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060766 - Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (Finlex)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880423 - Laki valtion talousarviosta (Finlex)

https://vm.fi/documents/10623/307565/Hankintojen+yhteinen+kilpailuttaminen+valtionhallinnossa+111006/7d8eed09-bebf-4cce-b7a6-47aafb4f5a09/Hankintojen+yhteinen+kilpailuttaminen+valtionhallinnossa+111006.pdf - Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen valtionhallinnossa (valtiovarainministeriön kirje 11.10.2006)

Bilagor:

VNA ja muistio.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta ja muistio

VMp ja muistio.pdf - Luonnos valtiovarainministeriön päätökseksi valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta ja muistio

Begäran om utlåtande.pdf - Begäran om utlåtande

Tidtabell
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 6 maj 2022. Begäran om utlåtande har publicerats på finska den 25 mars 2022 och den svenskspråkiga begäran om utlåtande den 14 april 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Utlåtandet kan lämnas antingen av en organisation eller av en enskild person. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi att ni använder diarienummer VN/19710/2021 som referens. 

Utlåtandena är offentliga och publiceras utöver i utlåtandetjänsten också i projektportalen. 
Beredare
Mer information fås av 
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 02955 30433
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

julkiset hankinnat