Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Romaniasiain neuvotelukunnan luonnos Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022)

Romaniasiain neuvotelukunnan luonnos Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022)

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM093:00/2016

Svarstiden gick ut: 31.1.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2016 valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan vuosille 2017–2019. Neuvottelukunta sai tehtäväkseen valmistella Suomelle vuoden 2017 aikana uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2). Romaniasiain neuvottelukunnan ja romanien integraatiota tukevan romanipoliittisen ohjelman tehtävänä on seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä sekä edistää romanien tasa-arvoa.
Ohjelman päätavoite on tukea romanien myönteisesti jatkunutta yhteiskunnallista integraatiota, jolle Suomen nykyinen lainsäädäntö ja kattava palvelujärjestelmä luovat pääosin hyvän pohjan. Ohjelman valtavirtaistetuilla ja romaniväestölle kohdennetuilla toimenpiteillä luodaan jatkoedellytykset romanien ihmisoikeuksien ja sosioekonomisen aseman huomattavalle parantumiselle. Tämän tulee tapahtua romaniväestön omaa aktiivisuustasoa, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä sekä romanikieltä, -kulttuuria ja identiteettiä kunnioittaen ja vahvistaen. Ohjelman visio on, että romanipolitiikan ja romanien integraatiota tukevien käytännön toimenpiteiden tavoitetaso pidetään Suomessa edelleen korkeana ja Suomi säilyttää Euroopassa edelläkävijäasemansa yhtenä romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden mallimaana.
 
Valmisteilla oleva romanipoliittinen ohjelma sisältää aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten, kielellisten, kulttuurillisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi ohjelma tukee romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista.  Ohjelma lisää paikallisen romanityön, alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toiminnan, järjestötyön ja pohjoismaisen, eurooppalaisen sekä muun kansainvälisen yhteistyön suunnitelmallisuutta ja tuloksellisuutta sekä niiden seurantaa ja arviointia.
 
Bakgrund
Valmistelun taustaa

Ohjelman valmistelu aloitettiin analysoimalla keväällä 2017 sekä laadullisesti että määrällisesti ensimmäisen, vuosien 2009–2017 romanipoliittisen ohjelman (ROMPO 1) toimeenpanoa, saavutuksia ja kehittämistarpeita. Uudeksi ohjelmakaudeksi päätettiin valita aiempaa lyhyempi viiden vuoden ajanjakso (2018-2022), jotta ohjelmasisältöjä voidaan tarkistaa ja muovata vastaamaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä,  kehittämishanketoiminnan tarpeita sekä resursseja. Tämä oli perusteltua etenkin meneillään olevien maakuntahallinto- ja sote-uudistuksen sekä hallituskausikohtaisesti vaihtuvien kansallisten kärkihankkeiden, Euroopan komission ja Euroopan neuvoston kansainvälisen hanke- ja kehittämistoiminnan sekä ESR- ja EAKR- kausien vaihtumisen vuoksi. 
 
Neuvottelukunta kokosi eri toimintalinjojen valmistelua varten yhteen romanien, järjestöjen, vastuuviranomaisten ja tutkimuslaitosten edustajia. Romanien alueellisia oloja koskevaa tietopohjaa vahvistettiin eri puolilla Suomea toteutettujen Sanoista tekoihin 1- hanketilaisuuksien koontien avulla (Jyväskylä, Helsinki, Kuopio, Kajaani).  Ohjelman painopistealueiden valinnasta keskusteltiin syyskuussa 2017 Helsingissä järjestetyillä valtakunnallisilla romaniasiain neuvottelupäivillä, jonka keskeisenä teemana oli romanipolittisen ohjelman laadinta. Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat järjestivät lisäksi eri puolilla Suomea yhteensä 9 romaniväestölle suunnattua kuulemistilaisuutta.
 
Målsättningar

 
Lausuntokierroksen tavoitteena on kerätä palautetta erityisesti seuraavista asioista:
 
- toimenpide-ehdotukset, niille osoitetut toimeenpanon vastuutahot sekä seurantakohteet
- kannanotot eri toimintalinjojen toimenpiteiden prioriteettijärjestyksestä (tärkeysjärjestys)
- vastuutahojen mahdollisuudet toteuttaa esitetyt toimenpiteet ja niiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset
- toimeenpanoa ohjaavien periaatteiden määrittely
-ohjelmalle suunniteltu seuranta
-ohjelmaa koskevia yleishuomioita
 


 
Liitteet:
Tidtabell


Romaniasiain neuvottelukunta kerää lausuntopalautteena ohjelmaluonnoksen (liite 1) kehittämisehdotuksia kuuden viikon ajan (22.12.2017-31.1.2018). Se tapahtuu julkaisemalla yleinen lausuntopyyntö sähköisessä Lausuntopalvelu.fi - palvelussa. Toinen samanaikaisesti avattava palautekanava on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu Otakantaa.fi.

Lausunto pyydetään antamaan vastausohjeiden mukaisesti viimeistään 31.1.2018.

Lausuntopalaute analysoidaan helmikuussa 2018 ja ohjelmaan tehdään romaniasiain neuvottelukunnan päätöksestä sen mukaisia täydennyksiä ja muutoksia. Lopullinen ohjelma julkaistaan keväällä 2018.
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopyyntö on lähetetty erikseen jakelussa mainituille tahoille. Lausuntopalvelun kautta myös muut kuin pyynnön saaneet voivat antaa lausuntonsa. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lisätietoa palvelun käytöstä saa palvelun ylläpidosta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Henna Huttu, puh. 02951 63 002 (henna.huttu@stm.fi)
Hallinnollinen avustaja Taina Mutanen, puh. 02951 63 111 (taina.mutanen@stm.fi)
 
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
DIAK    
Eduskunnan ihmisoikeuskeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elämä ja Valo ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen alueellinen romaniasian neuvottelukunta    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Helsingin diakonialaitoksen säätiö/ Hirundo    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Ihmisoikeusliitto    
Imatran kaupunki    
Itä-Suomen alueellinen romaniasian neuvottelukunta    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
JHL ry    
Juutalainen kirkkokunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, SOLKI    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnassa    
Kansallinen Kokoomus ry    
Kansallisarkisto    
Kansallismuseo    
Katolinen kirkkokunta    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Kirkkohallitus    
Koneen säätiö    
Kordelin säätiö    
Kotimaisten kielten keskus    
Kromana ry    
Kulttuurikeskus Caisa    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapsiasianvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen alueellinen romaniasian neuvottelukunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maakuntamuseot    
Majaoja säätiö    
Mikkelin kaupunki    
MTV 3    
Naisten linja    
Nevo Roma ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Ortodoksinen kirkkokunta    
Oulun kaupunki    
Pardia    
Perussuomalaiset    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunta    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasian neuvottelukunta    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rikosseuraamusvirasto    
Romano Missio ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
SETA    
Seurakuntaopisto    
Sininen tulevaisuus    
Sisäministeriö    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö, TASY ja KV-yksikkö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
STEA    
STTK    
Suomen helluntaikirkko    
Suomen Keskusta    
Suomen Kirjallisuuden Seura    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen kulttuurirahasto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Romani Foorumi ry    
Suomen romaniyhdistys ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue    
Suomen Vapaakirkko    
Suomen yrittäjät    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
TV Nelonen    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VANE    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Vihreät    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö