Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28181/2020

Svarstiden gick ut: 2.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om avgifter i hälso- och sjukvårdslagen.
 
Genom propositionen föreslås det att avgifterna för den tillsyn som utförs med stöd av hälsoskyddslagen ändras. Av verksamhetsutövarna tas i fortsättningen ut en årlig grundavgift för tillsyn som uppgår till 150 euro. Genom propositionen preciseras också vilka aktörer som är anmälningsskyldiga med stöd av hälsoskyddslagen. Grundavgiften tas ut hos de anmälningsskyldiga verksamhetsutövare som nämns i bilagan till lagen. Vissa aktörer vars verksamhet är småskalig ska inte omfattas av denna anmälningsskyldighet, och grundavgiften ska inte heller tas ut hos dem. Dessutom ska lagens bestämmelse om ändringssökande uppdateras för att motsvara de nya bestämmelser som gäller ändringssökande i den allmänna lagstiftningen.
Målsättningar
Bestämmelserna om grundavgifterna för hälsoskyddstillsynen och livsmedelstillsynen förenhetligas genom propositionen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 samtidigt som 72 § i livsmedelslagen (297/2021) börjar tillämpas.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena bör lämnas in senast fredagen den 2 juli 2021. Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer finns översatta till svenska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen www.utlatande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Också de som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.
Beredare
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63282
 
Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163317
 
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi. 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry    
Espoon seudun ympäristöterveys / Esboregionens miljö- och hälsoskydd    
Eteläkärjen ympäristöterveys / Sydspetsens miljöhälsa    
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Forssan seudun hyvinvointiky    
Haapaveden kaupunki/Ympäristöpalvelut Helmi    
Haminan kaupunki / Ympäristöpalvelut    
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut / Helsingfors stad, miljötjänster    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin ja Utsjoen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Jyväskylän seudun ympäristöterveys    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Savon Ympäristötoimi    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue    
Lahti    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan ympäristövalvonta    
Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut / Lundo kommun, miljöhälsovård    
Lohjan ympäristöterveyspalvelut / Lojos miljöhälsotjänster    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö / Västkustens miljöenhet    
Matkailu- ja Ravintoalapalvelut MaRa ry    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut    
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos    
Oulunkaaren ympäristöpalvelut    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Pietarsaaren Kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto / Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket    
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto / Borgå stad, Miljöhälsovård    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus / välfärdssamkommun, miljöhälsovårdenhet    
Raision valvontayksikkö    
Rauman kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto    
Ruokavirasto    
Salo    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Vesiosuuskuntienliitto ry    
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Turun ympäristöterveys / Åbos miljöhälso    
Uusikaupunki    
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue / Samarbetsområde för miljö- och hälsoskyddet i Vasa och Laihela    
Valvira    
Vantaan kaupunki / Vanda Stad    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry    
Ympäristöterveys Pirteva    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet / Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet    
Ämnesord

Terveydensuojelu, terveydensuojelulaki, ilmoitusvelvollisuus, suunnitelmallinen valvonta, maksu, valvonnan perusmaksu