Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18557/2023

Svarstiden gick ut: 15.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta asetusluonnoksesta. Asetus sisältäisi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023, asiakastietolaki) nojalla annettavan sääntelyn koskien käyttöoikeutta asiakastietoon, sosiaali- ja terveydenhuollon välisen luovutusluvan kohdentamista sekä potilastietojen erityissuojausta.
 
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut voimassa olevan asiakastietolain 15 §:n nojalla asetuksen käyttöoikeuksista asiakastietoon (825/2022). Asetus on tullut voimaan 30.6.2023. Lausuttavana olevassa asetusluonnoksessa käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä on täydennetty siten, että asetuksessa säädettäisiin myös käyttöoikeuksista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä luovutettuihin tietoihin. Lisäksi asetusluonnoksessa on huomioitu voimassa olevasta käyttöoikeusasetuksesta saatuja palautteita, esimerkiksi sosiaalipalvelun toteuttamisen tehtävien käyttöoikeuksissa.

Uuden asiakastietolain 53 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa on oikeus saada ja käyttää palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä asiakastietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on tiedonsaantioikeus, joka edellyttää asiakkaan antamaa luovutuslupaa, pois lukien tilanteet, joissa asiakas ei muistisairauden, tajuttomuuden tai vastaavan syyn takia pysty päättämään luovutusluvan antamisesta.

Käyttöoikeuksien lisäksi uusi asetus sisältäisi sääntelyn sosiaali- ja terveydenhuollon välistä tiedonsaantioikeutta koskevan luovutusluvan kohdentamisesta ja potilastietojen erityissuojauksesta.
 
Tavoitteet
Lausuntopalaute huomioidaan asetusluonnoksen jatkovalmistelussa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
LAUSUNTOPALVELUSSA ILMENNEEN HÄIRIÖN VUOKSI PYYDÄMME TALLENTAMAAN VASTAUSLUONNOKSEN JOKAISEN TÄYTETYN KENTÄN JÄLKEEN. TALLENTAMATTOMISTA KENTISTÄ SAATTAA MUUTEN KADOTA TEKSTIÄ.

Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/18557/2023

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/18557/2023

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Outi Äyräs-Blumberg, etunimi.sukunimi@gov.fi

 
Jakelu:
Apollonia    
Apotti    
Atostek    
Attendo Oy    
CGI    
Diarium    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
EskoSystems    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil    
Hyvinvointiala HALI ry    
Iso: Itä-Suomen    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Koske: Keski-Suomen    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
NÄE ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pikassos: Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poske: Pohjois-Suomen    
Proviisoriliitto    
Psykologiliitto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab:    
Sairaanhoitajaliitto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Socca: Pääkaupunkiseutu    
Socom: Kaakkois-Suomen    
SONet Botnia: Pohjanmaan    
Sosiaalitaito: Länsi- ja Keski-Uusimaa sosiaalialan osaamiskeskus    
Soste    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Patologiyhdistys    
Super    
Talentia    
Tehy    
Terveyssosiaalityö ry    
Terveystalo    
THL    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimintaterapeuttiliitto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valteri-koulu    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vasso: Varsinais-Suomen    
Verso: Päijät- Hämeen ja Itä-Uusimaa    
VTH    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu