Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse

Utkast till statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse

Diarienummer för begäran om utlåtande: 70/01.02/2018

Svarstiden gick ut: 23.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om invasiva arter av nationell betydelse. Genom förordningen uppdateras den nationella förteckningen över invasiva arter. Den nya förordningen ska ersätta den gällande förordningen 1725/2015.
Bakgrund
Inom Europeiska unionen har utfärdats en förteckning över sådana invasiva främmande arter som kan tränga undan de ursprungliga djur- och växtarterna i unionen eller orsaka annan skada på naturens mångfald. De arter som ingår i EU:s förteckning får inte importeras till EU eller odlas, säljs eller transporteras inom unionen. Utsläpp av arter i miljön är förbjuden. EU-förteckningen över skadliga främmande arter kompletteras allt emellanåt, senast i augusti 2017.

Förutom de arter som finns på EU-förteckningen förkommer det i Finland eller till Finland kan importeras djur- och växtarter som är skadliga för våra ursprungliga arter eller som kan utgöra en risk för människors hälsa. Om sådana djur- och växtarter som är invasiva i Finland  bestäms genom en förordning av statsrådet. Dessa arter får inte importeras från ett land utanför EU eller från en EU medlemsstat, födas upp eller odlas eller släppas ut i miljön.

I den nationella förteckningen ingår för närvarande sex djurartsgrupper och fem enskilda djurarter samt en växtart. Förteckningen trädde i kraft i början av 2016. Det är nödvändigt att ta upp nya arter i förteckningen.
Målsättningar
Syftet med förordningen är att främja hanteringen av risker orsakade av invasiva främmande arter för att förbättra skydd av naturens mångfald samt hållbart utnyttjande av naturresurser.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast på mandagen den 23 april 2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.

Beredare

Utkastet till förordningen har tagits fram av en expertgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet (MMM003:00/2016).

Ytterligare information ger lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 0295 16 2456(fornamn.efteramn@mmm.fi) och konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti (fr.o.m. den 5 mars), tfn 0295 16 2259 (fornamn.efternamn@mmm.fi).

Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kate Alhola / perusteilla oleva Savannah-kissayhdistys    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puutarhaliitto ry    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen lemmikkiliitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

haitalliset vieraslajit