Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift "Besiktning av fartyg"

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift "Besiktning av fartyg"

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/265153/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 15.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift "Besiktning av fartyg"
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift "Besiktning av fartyg" ändras.
Målsättningar
Genom ändringen av föreskriften möjliggörs besiktning av radioutrustning som görs av en av Transport- och kommunikationsverket auktoriserat radioserviceföretag för sjöfarten som basis för besiktning av radioutrustning i vissa fall samt för fartygstyper i inrikes fart.

Kravet på att besiktningsbeviset eller en kopia av det ska förvaras på synlig plats ombord stryks som obehövligt.

Föreskriften förtydligas genom att placera om texten.

Till föreskriften fogas de nya certifikaten internationellt energieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat) samt återvinningsintyg. Dessa beviljas på basis av internationella konventioner
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast den 15 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Aleksi Uttula, chef för Sjöfartstillsyn, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468
Jami Metsärinne, specialsakkunnig, jami.metsarinne(at)traficom.fi, 029 534 6445
Anna , Mesimäki, ledande sakkunnig, anna.mesimaki(at)traficom.fi, 029 534 6163