Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6433/2019

Svarstiden gick ut: 16.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber i synnerhet dem som nämns i sändlistan yttra sig om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

 De föreslagna ändringarna gäller lagens tillämpningsområde, som föreslås bli kompletterat så att arbetsgivaren har rätt att enligt prövning utreda arbetssökandes brottsliga bakgrund också i anställningsförhållanden som varar högst tre månader. Det är inte fråga om att foga en ny skyldighet till lagen.
Bakgrund

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) förpliktar personer som arbetar med minderåriga att vid anställningen eller utnämningen till ett anställnings- eller tjänsteförhållande för arbetsgivaren visa upp ett straffregisterutdrag varav framgår vissa brott som har betydelse vid bedömningen av personens lämplighet att arbeta med barn. Lagen tillämpas dock inte i nuläget på uppgifter där arbetet med barn varar högst tre månader under en ettårsperiod. Lagen har varit i kraft sedan början av 2003. Den tidsgräns på tre månader som föreskrivs i lagen har väckt frågor med tanke på skyddet av barn.  Under de senaste åren har det framförts att en lagändring behövs för att säkerställa att alla vikarier lämpar sig för de uppgifter som avses i lagen, särskilt med tanke på de stora städernas behov av vikariepooler.

Det har ställts ett skriftligt spörsmål i riksdagen (SS 370/2018 rd) där det frågas vilka lagstiftningsåtgärder regeringen ämnar vidta för att säkerställa att den brottsliga bakgrunden hos personer som även kortvarigt arbetar med barn och unga utreds när anställningsförhållandet börjar. I praktiken finns det i huvudstadsregionen ett stort antal kortvariga vikarier vars eventuella brottsliga bakgrund inte kan utredas med stöd av lagen. Det ursprungliga syftet med tidsgränsen på tre månader när lagen stiftades var att erbjuda arbetsgivarna flexibla vikariearrangemang och underlätta den administrativa bördan. Arbetsmarknaden har emellertid förändrats och behovet av vikariearrangemang har ökat.
 

Målsättningar

Syftet med förslagen är att främja skyddet för minderåriga genom att göra det möjligt att utreda brottslig bakgrund också i kortvariga anställningsförhållanden, det vill säga sådana som varar högst tre månader. Syftet med ändringen är att ge arbetsgivaren prövningsrätt och möjliggöra kontrollen av brottslig bakgrund vid kortvariga vikariearrangemang.

 Förslagen syftar också till att Finlands internationella förpliktelser i fråga om Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp fullgörs i större utsträckning.

Länkar:
Bilagor:

HE_rikostausta_Suomi_8.10.2020.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE rikostausta_8.10.2020_Ruotsi.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas fram till den 16 november 2020 via tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Mottagarna ombeds yttra sig om förslagen (2 och 3 §) och deras konsekvenser.

Vi ber justitieministeriet och Rättsregistercentralen yttra sig särskilt om förslagets konsekvenser för Rättsregistercentralens verksamhet och resursbehov.

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Till ministerierna för kännedom: ert utlåtande förs in bland ärendets dokument i VAHVA.OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi
Beredare
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 396 0194, paivi.kantanen@tem.fi

 
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuntaliitto KT    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Seure Henkilöstöpalvelut Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeR ry    
Suomen Yrittäjät ry    
TEHY ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Ämnesord

Oikeusrekisterikeskus

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

rikostausta

palvelussuhde

työsuhde

työsopimus

virkasuhde

viranhaltija