Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om en ny styrmodell för digitaliseringsprojekt

Begäran om utlåtande om en ny styrmodell för digitaliseringsprojekt

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1743/00.01.00.01/2017

Svarstiden gick ut: 9.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Digitaliseringen av offentliga tjänster och processer är ett genomgripande tema i statsminister Sipiläs regeringsprogram.
Enligt regeringsprogrammet är ett centralt mål för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna att den offentliga förvaltningen i fortsättningen ska begära samma information av medborgare och företag endast en gång. För att målet ska nås krävs både lagstiftning och förnyade processer. För att målen i regeringsprogrammet ska kunna nås ändras samordningen av och styrsystemen för statens digitaliseringsprojekt så att de effektivt stöder sådant samarbete över förvaltningsgränserna och sådan kundorientering som digitaliseringen kräver.


Finansministeriet begär att ministerierna lämnar utlåtanden om förslagen i rapporten "Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden  uudistamiseen ja digitalisointiin" (Fart på omarbetningen och digitaliseringen av offentliga tjänster genom effektiv styrning) senast den 9 maj 2018. Ministerierna ombeds sammanställa de remisskommentarer som lämnas av ämbetsverk och inrättningar inom det egna förvaltningsområdet.
Bakgrund
I syfte att påskynda digitaliseringen fastställde regeringen den 26 september 2016 vid sin strategisession att finansministeriet ska lägga fram ett förslag om åtgärder som regeringen kan fastställa vid halvtidsöverläggningarna i april. Samtidigt har man i uppföljningsgruppen DigiNYT berett ett ekosystem baserat på händelser i kundens liv som utgångspunkt för utvecklingen av tjänster. Regeringen godkände detta vid sin strategisession den 27 mars 2017. Utifrån dessa händelser kan man härleda projekt, vars genomförande kan stärkas med utgångspunkt i dessa förslag.

I samband med att regeringens handlingsplan för 2017–2019 godkändes vid halvtidsöverläggningarna, beslutade regeringen att styrningen av statens digitaliseringsprojekt ska stärkas. Beredningen inleddes i maj 2017 och åtgärderna tas i bruk stegvis så att alla åtgärder är i bruk under denna regeringsperiod.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 4 april 2017 de åtgärder som föreslagits för att säkerställa en bättre kontroll av investeringarna och för att säkerställa att man får mera nytta av dem. Målet är ett kundorienterat och förvaltningsövergripande förhållningssätt och ökad produktivitet. Åtgärdshelheten behövs bl.a. för att genomföra ovan nämnda digitala ekosystem i praktiken och för att genomföra besparingen på 1 miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tillsatte den 6 oktober 2017 en arbetsgrupp för att samordna statens digitaliseringsprojekt och för att utveckla en ny modell för styrningen av investeringar.

Arbetsgruppens arbete slutfördes i januari 2018. Finansministeriet kompletterade rapporten med åtgärdsförslag som har samband med budgetbehandlingen. Som ett resultat av arbetet utfärdade man rapporten ”Tehostetulla ohjaamisella vauhtia julkisten palveluiden uudistamiseen ja digitalisointiin” (Fart på omarbetningen och digitaliseringen av offentliga tjänster genom effektiv styrning).
Målsättningar
I utlåtandena ombeds ministerierna att ge sin syn på följande helheter:
  • Är processen fungerande? Hur kommer den att ändra den nuvarande verksamheten?
  • Är rollfördelningen och uppgifterna i processen ändamålsenliga och fungerande?
  • Är planen för införandet tillräckligt effektiv? Har man beaktat alla behövliga aspekter i den? Saknas något väsentligt?
  • Bidrar den föreslagna modellen till att förbättra hanteringen av investeringar och uppnåendet av nyttan?
  • Är analysramen och utvärderingsmodellen fungerande och tillräcklig?
Bilagor:
Tidtabell
Finansministeriet begär att ministerierna lämnar utlåtanden om förslagen i rapporten senast den 9 maj 2018. Ministerierna ombeds sammanställa de remisskommentarer som lämnas av ämbetsverk och inrättningar inom det egna förvaltningsområdet.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi .

Om ni inte kan avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan det även sändas per e-post till adressen valtiovarainministerio@vm.fi. Elektroniska utlåtanden ska lämnas i Word- eller rtf-format och i dem ska anges ärendenumret: VM/1743/00.01.00.01/2017.

Denna begäran om utlåtande har bara sänts elektroniskt. Även andra än de som nämns i punkten sändlista kan lämna utlåtanden. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi och på finansministeriets webbplats www.vm.fi .


 
Beredare
Ytterligare information:
specialsakkunnig Marjut Siintola, tfn. 02955 30482, marjut.siintola@vm.fi
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio, investointi, hanke, ohjausmalli, kehittämiskohde, hanke-ehdotus, investointijohtoryhmä,

hallitusohjelma