Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Lotsexamina, provlotsning och ansökningsförfaranden för lotsbrev

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntö määräysluonnoksesta luotsaustutkinnot, koeluotsaus ja luotsauksen lupakirjojen hakemusmenettelyt

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/113784/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: Luotsaustutkinnot, koeluotsaus ja luotsauksen lupakirjojen hamekusmenettelyt: TRAFICOM/113784/03.04.01.00/2021.
Tausta
Traficom sekä sidosryhmät ovat todenneet voimassa olevan luotsausmääräyksen epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hankkeen luotsauslain (940/2003) ja luotsausasetuksen (1385/2016) uudistamiseksi kokonaisuudessaan. Traficomin määräys luotsaustutkinnoista, koeluotsauksesta ja luotsauksen lupakirjojen hakemusmenettelyistä päivitetään ennakoivasti syksyn 2021 aikana ja määräykseen nyt esitettävät muutokset tukevat lakimuutoksen valmistelua. Määräys päivitetään vastaamaan uutta lainsäädäntöä siltä osin kuin tarve samaan aikaan uuden lain voimaantulon kanssa.
Tavoitteet
Määräyksen tarkoituksena on antaa luotsauslain edellyttämät tarkemmat määräykset niistä asioista, joista laki säätää Traficomille määräyksenantovaltuudet. Tavoite on varmistaa hakijoiden tasa-arvoinen kohtelu ja tutkinnon järjestäjien ja vastaanottajien luotsauslain mukainen toiminta liittyen luotsaustutkintoihin, koeluotsaukseen ja luotsauksen lupakirjoihin. Kustakin luotsauksen lupakirjasta annetaan määräyksellä yksityiskohtaisemmat ja selvemmät lupakirjakohtaiset vaatimukset sisällöstä, menettelytavoista, arviointiperusteista ja annettavasta todistuksesta. Lisäksi käytössä olevat hakemuslomakkeet otetaan päivitettyinä määräyksen liitteiksi.
Liitteet:

Luotsausmääräys 2021 lausunnolle FI.pdf - Suomenkielinen määräysluonnos

Luotsausmääräys 2021 lausunnolle_SV.pdf - Svenskspråkig utkast om föreskrift

Luotsausmääräyksen perustelumuistio FI.pdf - Perustelumuistio

luotsausmääräyksen perustelumuistio_SV.pdf - Promemoria

Luotsausmääräys liitteet 10-17.pdf - Liitteet/Bilagor 10-17 (lomakkeet/blanketter)

Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään perjantaina 27.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Panu Orädd, p. 0295 34 5051, etunimi.sukunimi@traficom.fi
Erityisasiantuntija Ville Rinkineva, p. 0295 34 5444, etunimi.sukunimi@traficom.fi
Jakelu:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Euroports    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Godby Shipping Ab    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
Idäntie Ky - Österled Kb    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lillgaard    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimat    
Mopro Oy    
Neste Shipping Oy    
Novia    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Porin Satama Oy    
Prima Shipping Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö