Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Lotsexamina, provlotsning och ansökningsförfaranden för lotsbrev

Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Lotsexamina, provlotsning och ansökningsförfaranden för lotsbrev

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/113784/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift Lotsexamina, provlotsning och ansökningsförfaranden för lotsbrev, TRAFICOM/113784/03.04.01.00/2021.
Bakgrund
Både Traficom och intressegrupper anser  att den gällande föreskriften är otydlig och mångtydig. Kommunikationsministeriet har påbörjat en författningsprojekt för att förnya lotslagen (940/2003) samt lotsförordning /1385/2016) i sin helhet. Denna föreskrift förnyas på förhand under hösten 2021 och initativen är att de ändringar som ny föreslås på föreskrift hjälper till med beredning av den nya lagen. När nya lagen är godkänt ska den här föreskriften revideras vid behov.
Målsättningar
Syftet med föreskriften är att ge närmare föreskrifter än vad lotsningslagen förutsätter om de saker som lagen har bemyndigat Traficom att utfärda föreskrifter. Målet är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att verksamheten för examinatorerna och de som anordnar examina stämmer överens med lotsningslagen när det gäller lotsexamina, provlotsning och lotsbrev. Genom föreskriften ges för varje lotsbrev specifika och utförligare krav på innehåll, förfaringssätt, kriterier för bedömning och intyget som beviljas. Även de ansökningsformulär som redan används revideras och tas som bilagor i föreskriften.
 
Bilagor:

Luotsausmääräys 2021 lausunnolle FI.pdf - Suomenkielinen määräysluonnos

Luotsausmääräys 2021 lausunnolle_SV.pdf - Svenskspråkig utkast om föreskrift

Luotsausmääräyksen perustelumuistio FI.pdf - Perustelumuistio

luotsausmääräyksen perustelumuistio_SV.pdf - Promemoria

Luotsausmääräys liitteet 10-17.pdf - Liitteet/Bilagor 10-17 (lomakkeet/blanketter)

Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket  begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast fredag 27 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Överinspektör Panu Orädd, tel. 0295 34 5051, etunimi.sukunimi@traficom.fi
Specialsakkunnig Ville Rinkineva, tel. 0295 34 5444, etunimi.sukunimi@traficom.fi
Sändlista:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Euroports    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Godby Shipping Ab    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
Idäntie Ky - Österled Kb    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kemin Satama Oy    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lillgaard    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimat    
Mopro Oy    
Neste Shipping Oy    
Novia    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Porin Satama Oy    
Prima Shipping Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö