Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21414/2021

Svarstiden gick ut: 31.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen perusteista annetun lain muuttamista ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamista. Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen perusteista annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla uudistettaisiin valtion virastojen aukiolosääntely ja kumottaisiin voimassa oleva asetus valtion virastojen aukiolosta.
 
Uudella laintasoisella sääntelyllä turvattaisiin hallinnossa asioivan henkilökohtaisen palvelun saatavuutta erotuksena sähköisistä ja digitaalisista palveluista, jotka ovat lähtökohtaisesti jatkuvasti käytössä.  Aukiolon sijaan laissa säädettäisiin riittävän palveluajan määrällisistä vaatimuksista. Valtion viranomaiset vapautettaisiin kellonaikakohtaisesta sääntelystä. Valtioneuvostolle annettaisiin asetuksenantovaltuus koskien vähimmäispalveluajan määrää.  
 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain soveltamisalan muuttamista siten, että hyvinvointialueet voisivat olla yhteispalvelusopimuksen toimeksiantajia ja toimeksisaajia
 
Luonnos on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä (Hankeikkuna VM116:00/2021).
 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022.
Tausta
Valtion virastojen aukiolouudistuksen tarve on ollut pitkään tiedossa. Voimassa oleva tasavallan presidentin asetus valtion virastojen aukiolosta on vanhentunut valtion palvelujen toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja jäänyt osittain soveltamatta. Aukioloasetuksen tulkinta ja soveltaminen nykyisessä toimintaympäristössä ovat käyneet haastaviksi.
Tavoitteet
Tavoitteena on uudistaa valtion viranomaisten palveluaikaa koskeva sääntelyä siten, että viranomainen voisi joustavammin kohdentaa palveluaikaansa asiakastarpeiden mukaisesti. Aukiolon käsitteen sijasta siirryttäisiin valtion viranomaisten nykyisen toimintaympäristön edellyttämään käsitteistöön.  Uudistuksessa poistettaisiin niitä esteitä, joita nykyisestä aukiolo-sääntelystä aiheutuu palvelujen ja palveluverkkojen kehittämiselle.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.1.2022. (ruotsinkielisen lausuntokierroksen aloitus ja päättyminen myöhemmin)
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyyntöön liittyvät kysymykset on suunnattu valtion viranomaisvastaajille. Muut lausunnonantajat voivat jättää vastaamatta kysymyksiin, joiden eivät katso soveltuvan itselleen, ja liittää lausuntonsa kysymyskohtaan 8) Muuta. 

Esityksen ruotsinkielinen versio valmistuu käännösruuhkasta johtuen tammikuussa vuoden 2022 puolella. Ruotsinkielinen lausuntokierros käynnistyy ja päättyy myöhemmin, jotta lausuntoaika olisi yhtä pitkä kuin suomenkielinen lausuntoaika.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja esitysluonnoksesta antaa lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, puh. 0295 530 116, sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi arkeen –neuvottelukunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuskeskus    
Haminan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iisalmen kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupuni    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta SANK    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varastokirjasto    
Varkaudenkaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

palvelujen saatavuus

virasto