Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck

Tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/383441/03.04.03.00/2022

Svarstiden gick ut: 2.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriften om tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck. 
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverket har den 10 februari 2021 utfärdat en föreskrift om tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck (TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019). Föreskriften trädde i kraft den 1 juli 2021, varefter ifrågavarande standard för mätning av vägslitage har preciserats i en ny version. Därför finns det behov av att göra de ändringar som standarden kräver till föreskriften, och även små preciseringar angående typgodkännandeförfarandena. 
Målsättningar
Det primära målet med detta projekt är att uppdatera den gällande föreskriften enligt ändringarna i standarden SFS-7503:2022 (Road wear test of studded tyres / Vägslitagetest av dubbdäck). När det gäller mätning av vägslitage vill vi hänvisa till standarden SFS 7503:2022, så att testdäckens tryck i fortsättningen inte är beroende av däckets belastningskapacitet (LI-klass). Även andra mindre editoriella ändringar har planerats för standarden. Samtidigt föreslås att föreskriften preciseras utifrån de behov som framkommit vid typgodkännande och marknadskontroll, bland annat i syfte att förenhetliga tolkningarna med anknytning till föreskriftens krav. 
 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs lämnas senast den 2 augusti 2023.
Beredare
Keijo Kuikka, erityisasiantuntija, p. 029 534 5518, keijo.kuikka@traficom.fi (poissa 26.6. - 16.7.)