Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023

Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8546/2019

Svarstiden gick ut: 8.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber de som nämns i sändlistan lämna utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande i frågan. 
Bakgrund

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering kommer ett program för utveckling av framtidens social- och hälsocentraler att inledas. Syftet med programmet Framtidens social- och hälsocentral är att utveckla en bredbasig social- och hälsocentral, där människorna får service smidigt och hjälp som motsvarar deras individuella behov. Det länkas samman med den nationella och regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården. Landskapsvisa utvecklings- och försöksprojekt samt projekt för att starta verksamhet är en väsentlig del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Avsikten är att finansiera dessa projekt med statsunderstöd.

Målsättningar

Genom det utkast till statsrådsförordning som begäran om yttrande gäller är avsikten att föreskriva om statsunderstöd för två typer av utvecklings- och införandeprojekt.
De föreslagna bestämmelserna gäller förfaranden i anslutning till ansökan om och betalning av statsunderstöd som beviljas för projekt. Förordningen preciserar förutsättningarna och förfarandena för beviljande av understöd samt avgränsar den samhälleliga ändamålsenlighetsprövningen i samband med att understödsbeslut fattas.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska ställas senast den 5.11.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra instanser än de som finns med på sändlistan kan lämna utlåtanden.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga.

Begäran om utlåtande och materialet finns även på https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande och i statsrådets tjänst för projektinformation https://stm.fi/sv/projekt-och-lagberedning med projektnummer STM107:00/2019.
 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
Kalle Tervo, regeringsråd, tfn 0295 163 045, e-post kalle.tervo@stm.fi
Pasi Pohjola, avdelningschef, p. 0295 163 585, e-post pasi.pohjola@stm.fi
 
Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till            
Krista Björkroth, planerare, tfn. 0295 163 403, e-post krista.bjorkroth@stm.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)    
Etelä-pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Helsingin kaupunki    
Hollolan kunta    
Hyvinvointialan liitto    
Iisalmen kaupunki    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Juko    
Jyväskylän kaupunki    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karvian kunta    
Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut (Keusote)    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kårkulla samkommun    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Mäntyharjun kunta    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siunsote)    
Soste    
Suomen yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä    
Ämnesord

sote

valtionavustus

statsunderstöd

kehittämishankkeet

asetus

utvecklingsprojekt

förordning