Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22982/2020

Svarstiden gick ut: 26.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen mukaan valtio maksaisi merenkulun tukena työnantajille takaisin työnantajan osuuden sosiaaliturvamaksusta, työttömyysvakuutusmaksusta, ryhmähenkivakuutusmaksusta sekä työnantajan osuuden vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta. Ehdotuksella ei muutettaisi muita tukitekijöitä.

Esityksen tavoitteena on osaltaan lieventää koronaviruspandemian merenkulkualalle aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja tukea elinkeinoelämän kilpailukykyä.
Lakia sovellettaisiin vain vuonna 2020 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja se olisi voimassa vuoden 2021 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emmi Nykänen puhelin 050 311 2394.
 
Sändlista:
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Varustamot Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

valtiontuki

merenkulku

COVID19-tuki

Varustamot