Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4496-2021

Svarstiden gick ut: 30.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusien taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön yhtenäiset arviointikriteerit. Samassa yhteydessä yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa uudistetaan. Syksyllä 2018 alkanut tutkinnon perusteiden uudistus etenee vaiheittain ja jatkuu vuoteen 2024 asti.

Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaisten tutkinnon osien (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on tarkoitus uudistua 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.

Yhteisten tutkinnon osien on tarkoitus uudistua myös 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.

Sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat että yhteiset tutkinnon osat tullaan liittämään mukaan valmiiseen perusteeseen.

 
Målsättningar
Uudistamistyössä arviointikriteeristö on korvattu kaikille tutkinnoille yhteisellä arviointikriteeristöllä. Tutkintoon lisättiin aseen valmistuksen osaamisala ja sille pakollinen tutkinnon osa aseen valmistaminen. Aloite osaamisalan tarpeesta tuli työelämältä. Muilta osin tutkinnon osien nimet ja osaamisalat pysyvät ennallaan.

Uudistuksessa selkeytetään ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja vahvistetaan ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta. Lisäksi tunnistetaan kaikille tutkinnon osille yhteistä osaamista ja yhdenmukaistetaan tutkinnon osien osaamisen kuvaamista. Samassa yhteydessä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan tutkinnon osien välillä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista.

Uudistamistyö tehtiin yhteistyössä tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden uudistamisen kanssa. Uudistuksessa kaksi lähes saman sisältöistä tutkinnon osaa osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi sekä verkkokauppaympäristössä toimiminen rakennettiin täysin samaksi molempiin tutkintoihin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
 Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:

- tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
- tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta ja ammattitaidon osoittamisesta
- aseen valmistamisen osaamisalasta sekä sen pakollisesta tutkinnon osasta ja muodostumisesta

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.

Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
Valmistelijat
Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyö on tehty yhteistyössä tekstiilija muotialan perustutkinnon perusteiden uudistamistyön kanssa. Uudistamistyötä on tehty kahdessa avoimessa tekstiili- ja muotialan toimijoiden kanssa yhteisessä työpajassa sekä yhdessä taideteollisuusalan toimijoille järjestetyssä avoimessa työpajassa.

​Tutkinnon perusteiden luonnos on ollut avoimena ePerusteet-palvelussa koko prosessin ajan kommentointia varten. Halukkaita pyydettiin lisäksi kommentoimaan eri osaamisalojen pakollisia tutkinnon osia. Tutkinnon perusteiden luonnosta on käsitelty myös taideteollisuusalan työelämätoimikunnan kokouksissa. Kaikille pakollisesta tutkinnon osasta järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Lisätietoa antaa erityisasiantuntija Inka Ruokolainen (inka.ruokolainen@oph.fi).
Sändlista:
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry.    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Mestarikiltaneuvosto ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusliitto ry    
Rakennusperinteen Ystävät ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Restaurointikilta ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät - Sámediggi    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Sami Duodji ry    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisustussuunnittelijat SI    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Hopeasepät ry    
Suomen Kelloseppäliitto ry    
Suomen Kultaseppien Liitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Soitinrakentajien kilta ry    
Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taideteollisuusalan työelämätoimikunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta    
Teollisuusliitto ry    
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet

artesaani

kelloseppä

mikromekaanikko