Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden i samband med vissa projekt som gäller det transeuropeiska transportnätet samt till lag om ändring av lagen o

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9416/2022

Svarstiden gick ut: 7.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamiseksi.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
 
Esityksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset ruotsinkielellä lisätään Lausuntopalveluun mahdollisimman pian.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2021/1187. Laissa säädettäisiin direktiivin soveltamisalaan kuuluvien liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto direktiivin mukaiseksi kansalliseksi nimetyksi viranomaiseksi ja säädettäisiin nimetyn viranomaisen tehtävistä.
 
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia koskien päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi. Ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaisi jatkossa maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin Väyläviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen esityksestä. Laissa säädettäisiin lisäksi vuorovaikutuksesta esityksen valmistelussa.
Tavoitteet
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2021/1187 (ns. Smart TEN-T-direktiivi, jäljempänä myös direktiivi) on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.
 
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä. Esityksen maanteiden toiminnallista luokitusta koskevien muutosten valmistelun pohjana on käytetty 13.4.2022 laadittua arviomuistiota maanteiden toiminnallisen luokituksen päivityksestä sekä arviomuistiosta saatuja lausuntoja.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 7.9.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa
hallitussihteeri Eeva Ovaska, puh. 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi. (27.7.–3.8., 2.9.–)
neuvotteleva virkamies Susan Hindström, puh. 0295 342 104, susan.hindstrom@gov.fi (8.8.–1.9.)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia Oyj    
Finest Bay Area Development Oy    
Finnair    
Fintraffic    
Helsingin kaupunki    
HSL    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
ITS Finland ry    
Itärata    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kehyskuntaverkosto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kittilän Kunta    
Kokkolan kaupunki    
Koneyrittäjät ry    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun Kaupunki    
Pienten kuntien verkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta, Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Salon Kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Seinäjoen kaupunki    
Seutukaupunkiverkosto    
Sisäministeriö    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Paikallisliikenneliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sininen Tie ry    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomi-rata Oy    
SYKE    
Taksiliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Tunnin Juna Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasanseudun kehitys Oy VASEK    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VR Group    
Väylävirasto    
Ympäristäministeriö