Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - VN ohjausasiakirjojen laadintaopasluonnos

VN ohjausasiakirjojen laadintaopasluonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4816/2022-VNK-1

Svarstiden gick ut: 22.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
VNK on syksyllä 2020 kartoittanut ministeriöiden näkemyksiä ohjausasiakirjojen muodostamaan kokonaisuuteen liittyen ja koonnut ajatuksia siitä, mihin suuntaan kokonaisuutta tulisi kehittää. Keskustelujen perusteella ohjausasiakirjojen valmisteluun liittyvien käytäntöjen kehittäminen koetaan tarpeelliseksi. Esiin nousseet kehittämisehdotukset ja tunnistetut kysymykset edellyttivät kuitenkin vielä lisätyöstämistä muodostaakseen toimivan perustan ohjausasiakirjojen valmistelukäytäntöjen uudistamiselle. 
Bakgrund
Erilliset ohjausasiakirjat eivät tällä hetkellä muodosta koordinoitua kokonaisuutta, eikä kokonaisuudesta hahmotu selkeää tavoitetilaa. Tilannetta vaikeuttaa edelleen se, että asiakirjat ovat hyvin erimitallisia ja että asiakirjoihin liittyvää terminologiaa ei käytetä johdonmukaisesti. Erillisten asiakirjojen suuri määrä vesittää käytännössä myös asiakirjojen merkitystä prioriteettien asettamisessa. Asiakirjojen suhde toisiinsa tai hallitusohjelmaan ei myöskään kaikissa tapauksissa ole selvä. 

Asiakirjojen ohjausvaikutuksiin liittyvät ongelmat yhdistettynä asiakirjojen suureen määrän voidaan myös nähdä riskinä hyvän hallinnon toteutumiselle. Lisäksi asiakirjojen ohjauksellinen lisäarvo kytkeytyy usein tuloksellisuuden tukemiseen, jos niillä pyritään ohjaamaan toiminnan kustannusten ja vaikutusten suhdetta. Tällöin ohjausvaikutuksiin liittyvillä ongelmilla voi olla myös valtion toiminnan tuloksellisuustavoitteiden toteutumista heikentävä vaikutus.
Målsättningar
Tavoitteena on edistää oppaan avulla sitä, että valtioneuvostotasoiset ohjausasiakirjat muodostaisivat jatkossa selkeämmän ja toimivamman kokonaisuuden.
Opas kattaa asiakirjoihin liittyvän terminologian ja kriteerit, soveltuvat päätösnimikkeet ja päätöshierarkian sekä ohjausasiakirjojen sisältöihin ja niiden valmisteluprosessiin liittyviä ohjeistuksia.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.4.2022. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/4816/2022-VNK-1.
Svarsanvisningar för mottagare
Arvoisa vastaanottaja, valtioneuvoston kanslia pyytää lausuntoanne aiheesta: VN ohjausasiakirjojen laadintaopasluonnos. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta. 

 
Valmistelijat
Jouni Varanka, yksikönpäällikkö VNK
p. +358 295 160 177
Anna Kemppi, erityisasiantuntija VNK
p. +358 295 160 164
Laila Vihersaari-Johnston, neuvotteleva virkamies  VNK
p. +358 295 160 350
 
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

strategia, ohjausasiakirja, valtioneuvosto, opas