Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till beslut Varaktig förvaring av handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet hos aktörer inom den offentliga förvaltningen

Begäran om utlåtande om utkast till beslut Varaktig förvaring av handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet hos aktörer inom den offentliga förvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: KA/19119/07.01.01.03.01/2022

Svarstiden gick ut: 4.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Riksarkivet begär ett utlåtande om beslutsutkastet Varaktig förvaring av handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet hos aktörer inom den offentliga förvaltningen. 

De som lämnar ett utlåtande ombeds framföra sina åsikter om handlingarnas innehåll och tillämpbarhet. 

Observera angående de svenskspråkiga dokumenten: Informationshanteringsnämndens rekommendation om förvaringstider med bilagor 1-2 har inte ännu utkommit på svenska. Den översättning som här föreligger är inofficiell och avsedd för gallringsbeslutets remissbehandling. Terminologin kommer att förenhetligas med informationshanteringsnämndens svenskspråkiga rekommendation när den utkommit.  
Bakgrund
5.7.2022 publicerade den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd en rekommendation om förvaringstiden för informationsmaterial och om åtgärder efter förvaringstidens slut. I rekommendationen har bifogats vägledande förvaringstider för handlingar och informationsmaterial inom personalförvaltningen och upphandlingsverksamheten.  

Riksarkivet har beslutat att på eget initiativ utfärda en föreskrift om varaktig förvaring (arkivering) av handlingar och informationsmaterial som ingår i rekommendationerna för personalförvaltningen och upphandlingsverksamheten. Man har valt denna lösning eftersom informationshanteringsnämnden inte kan göra ett gallringsförslag till Riksarkivet för aktörernas (i arkivlagen arkivbildarnas) räkning. Enligt lagstiftningen svarar informationshanteringsnämnden inte för arkivfunktionens uppgifter, såsom bevarandeanalys (lagen om informationshantering, arkivlagen). I den vedertagna verksamhetsmodellen för bevarandeanalys och gallring bestämmer Riksarkivet om handlingar som ska förvaras varaktigt på basis av aktörernas gallringsförslag.  

Informationsnämnden har tillsatt en sektion för fastställande av förvaringstider. De sakkunniga som deltar i rekommendationsarbetet vid sektionen kan dock lägga fram sin bedömning av handlingarnas och informationsmaterialens arkivvärde. Informationshanteringsnämnden publicerar inte bedömningarna i rekommendationen om förvaringstider och dess bilagor, utan Riksarkivet beaktar bedömningarna vid bevarandeanalysen av handlingar och informationsmaterial.  
Målsättningar
Målet är att meddela gallringbeslutet för alla arkivbildare som avses i 1 § mom. 1 punkterna 1–6 i arkivlagen (831/1994). Riksarkivets bemyndigande att meddela föreskrifter grundar sig på 8 § mom. 3 i arkivlagen. I arkivlagen avses med handlingar som ska förvaras varaktigt handlingar och informationsmaterial som det i eller med stöd av lag föreskrivs att ska arkiveras och som arkiveras efter att deras förvaringstid löpt ut. Målet är att meddela beslutet i december 2022.  

Beredningen av gallringsbeslutet utgår från att beslutet i största möjliga utsträckning innehåller bestämmelser om arkiveringen av alla aktörers handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltningens och upphandlingsverksamhetens verksamhetsprocesser och uppdrag. Huvudsyftet är att minska onödig administrativ byråkrati. Aktörerna kan följa Riksarkivets gallringsbeslut som sådant och behöver inte göra separata gallringsförslag till Riksarkivet, utom i undantagsfall som anges i promemorian. 

Det andra målet är att uppdatera bevarandeanalysen och arkiveringen av handlingar och informationsmaterial som bildas inom personalförvaltning och upphandlingsverksamhet så att de motsvarar metoderna och kriterierna i den gällande bevarande- och gallringspolicyn som anpassats för en digital omvärld och för digital arkivering. I tidigare föreskrifter och beslut har tillämpats de gällande principerna för bevarande och gallring av analogt material. I samband med bevarandeanalysen har det inte alltid gjorts tydliga uttalanden om motiveringarna till resultaten av bevarandeanalysen. 

Syftet med utlåtandeförfarandet är inte att kartlägga verksamheter, verksamhetsprocesser och de handlingar och informationsmaterial som skapas vid hanteringen av dem och som eventuellt saknas i rekommendationen om förvaringstid. Riksarkivet baserar sitt beslut på det kartläggning- och definieringsarbete som sektionen för fastställande av förvaringstider gjort då det gäller verksamheter, processer och informationsmaterial. Mottagarna av begäran av utlåtande får dock, om de så önskar, lämna synpunkter på beslutsutkastet, rekommendationen om förvaringstider och de verksamheter, verksamhetsprocesser och informationsmaterial som saknas i bilagorna till dessa. Riksarkivet bedömer eventuella kompletteringsbehov på basis av responsen. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandena lämnas in senast 4.11.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena avges genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats på Utlåtande.fi. Utlåtandena behöver inte skickas separat per e-post eller brev. Alla utlåtanden som avges är offentliga och de publiceras på Utlåtande.fi. 

För att kunna avge ett utlåtande måste respondenten registrera sig för och logga in på Utlåtande.fi. Detaljerade anvisningar för användningen av tjänsten finns på Utlåtande.fi (Anvisningar > Bruksanvisningar). Stöd för att ta i bruk tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande lämnas av direktör Veli-Matti Pussinen, veli-matti.pussinen@kansallisarkisto.fi, tfn 029 533 7261.  
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Careeria Oy    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon koulutus Oy    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote    
Etelä-Suomen AVI    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyria Koulutus Oy    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokilaakson koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisgalleria    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu Soite    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä Osao    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kriisinhallintakeskus    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan yliopisto    
Lapsiasiainvaltuutetuntoimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merenkulun turvallisuuskeskus    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Niuvanniemen sairaala    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten kirjasto    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Optima Samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinnvointikuntayhtymä    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti Kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur samkommun    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammatti-instituutti    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöpalvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Arkistointi, tiedonhallinta, pysyvä säilytys

Arkistot

Kansallisarkisto

Arkivering

Arkiv

Riksarkivet

pysyvä säilytys

säilytysaika

varaktig förvaring

förvaringstid