Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om yttrande om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005)

Begäran om yttrande om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1255/2020

Svarstiden gick ut: 6.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert yttrande om de bifogade utkasten till ändring av de förordningar som nämns ovan.
Bakgrund
Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön (MSC) har antagit resolution MSC.442(99) genom vilken bestämmelserna i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) i kapitel VII del A i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen, FördrS 11/1981) ändrades.
Målsättningar
I och med de föreslagna ändringarna blir ändringarna i resolution MSC.442(99), som redan satts i kraft, uppdaterade i de förordningar som nämns i rubriken. Ändringarna avser uppdatering av numret på den version av IMDG-koden som ska tillämpas.
 
Ändringarna gäller vissa avgränsade grupper med anknytning till transport av farliga ämnen. De föreslagna ändringarna anses inte ha några nämnvärda administrativa konsekvenser, konsekvenser för statsfinanserna eller andra kostnadseffekter. Ändringarna förbättrar säkerheten, gör transporterna smidigare och förenhetligar den reglering som gäller transport av farliga ämnen med olika transportslag.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert yttrande senast den 6 mars 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande genom att svara på den begäran om yttrande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. I yttrandena ska nämnas kommunikationsministeriets diarienummer i anslutning till ärendet (VN/1255/2020). Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbtjänsten utlåtande.fi, i statsrådets tjänst för projektinformation och på kommunikationsministeriets webbplats.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Ytterligare information ges av

Merita Erkkilä (merita.erkkila@lvm.fi, tfn +358 295 34 2136) och
Mari Suominen (mari.suominen@lvm.fi, tfn +358 295 34 2306).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnlines    
Finnlink/Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Hacklin Ltd    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Ilmatieteen laitos    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Konecranes    
Langh    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Metsäteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaliitto ry    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
SM/Rajavartio-osasto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
SYKE    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Transfennica    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
WEGA    
WEGA    
Veka-Line Oy    
Wetech    
VG Shipping    
Vikingline    
VM    
VNK    
VNK    
VNK    
VTT    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Wärstilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylä    
Väylä    
Väylävirasto    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

vaarallisten aineiden kuljetus kappaletavarana aluksessa

meriliikenne

TFÄ

transport av farliga ämnen

styckegods på fartyg