Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN 6446/2019

Svarstiden gick ut: 23.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan ge utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare.

I denna proposition föreslås det att lagen om utstationering av arbetstagare ändras. Genom de föreslagna ändringarna genomförs direktivet om ändring av direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Syftet med ändringarna är att främja dels en jämlik ställning mellan utstationerade arbetstagare och nationella arbetstagare i fråga om anställningsvillkoren, dels jämlik konkurrens mellan företagen. De föreslagna ändringarna går ut på att precisera bestämmelserna om lönen för utstationerade arbetstagare och tillämpa villkoren för inkvartering på både utstationerade arbetstagare och nationella arbetstagare för att främja likabehandling. Ändringarna medför också en skyldighet för arbetsgivare att ersätta kostnader för resa, kost och logi som utstationerade arbetstagare ådrar sig när de är borta från sin ordinarie arbetsplats i Finland.

Enligt förslaget ska rese- och logikostnader som följer av utstationering från ursprungsmedlemsstaten till Finland omfattas av en skyddsregel som är förenlig med ordre public, om en utstationerad arbetstagare inte skyddas med stöd av ursprungsmedlemsstatens lag eller praxis eller vad som överenskommits i arbetsavtalet eller om skyddet väsentligt understiger den nivå som i Finland betraktas som sedvanlig och skälig för arbetet i fråga. I fråga om arbetssituationer som är långvariga, dvs. pågår i minst tolv månader, föreslås en bestämmelse om ytterligare anställningsvillkor som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare. Förhandsanmälan om utstationering föreslås bli ändrad till sitt innehåll, och informationsskyldigheten föreslås bli utsträckt till att omfatta alla arbetstagare som utstationeras. När det gäller arbete som utförs av uthyrda arbetstagare föreslås det att användarföretagets informationsskyldighet ska utsträckas så att den gäller också byte av en utstationerad uthyrd arbetstagares arbetsställe.

Lagen avses träda i kraft den 30 juli 2020. Ändringarna av bestämmelserna om anmälan av utstationering av arbetstagare träder i kraft den 1 oktober 2021, efter att de tekniska ändringar som anmälningsförfarandet kräver har blivit färdiga. Dessutom föreslås en tolv månader lång övergångsperiod för tillämpning av lagen på arbetstagare som utstationerats till Finland och vars utstationering grundar sig på ett avtal om tillhandahållande av tjänster som ingåtts före denna lags ikraftträdande.
Bakgrund
Bestämmelser om anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (direktivet om utstationering av arbetstagare). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, nedan ändringsdirektivet, antogs den 28 juni 2018. Direktivet ska genomföras 30.7.2020.
Målsättningar
Syftet med ändringsdirektivet är att främja dels likabehandling av utstationerade arbetstagare och arbetslandets nationella arbetstagare, dels en jämlik konkurrensställning för företagen. I ändringsdirektivet föreskrivs det om anställningsvillkor i arbetslandet som är obligatoriska att tillämpa på utstationerade arbetstagare under utstationeringen. Genom ändringsdirektivet utsträcks den obligatoriska tillämpningen av bestämmelserna till att gälla inte bara byggbranschen utan också andra sektorer, med undantag för sjöfarten. De viktigaste ändringarna i ändringsdirektivet hänför sig till främjande av likabehandlingen av utstationerade arbetstagare och arbetslandets arbetstagare när det uttryckligen gäller bestämmande av anställningsvillkoren.
Bilagor:

HE_luonnos_24.3.2020_RP_SE_lähetetyt.docx - Regeringens proposition propositionens huvudsakliga innehåll, Förslagen och deras konsekvenser, motivering för 5a §, lagförslag,

HE_luonnos_24.3.2020_lausuntopyynto_fi.docx - Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Tidtabell
 Vi ber er sända era utlåtanden senast 23.4.2020 via tjänsten utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att svaret disponeras på samma sätt som här nedan. De föreslagna lagändringarna gäller följande: 

1) Främjande av likabehandlingen av utstationerade arbetstagare när det gäller löner och anställningsvillkor  
  • Ändring av begreppet minimilön till lön (5 §)
  • Möjlighet att vid underentreprenad och överföring inom företagsgruppen tillämpa kollektivavtal som är bindande för utländska företag (5 §)
  • Villkor för inkvartering (6 a §)
  • Ytterligare anställningsvillkor vid långvarig utstationering (4 a §)
  • Arbetstagare som avses i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (1 a §)
  
2) Förslag som gäller ersättning för kostnader, en skyddsregel som rör ordre public och en presumtionsbestämmelse
  • Kostnader för resa och logi vid utstationering från ursprungslandet till Finland och en skyddsregel som är förenlig med ordre public (5 a § 1 mom.)
  • Ersättning för kostnader för resa, kost och logi medan arbete utförs i Finland
  • Presumtionsbestämmelse som gäller den utbetalda postens karaktär i oklara situationer (lön eller kostnadsersättning)

3) Anmälningar till arbetarskyddsmyndigheten
  • Anmälan om utstationering av arbetstagare (7 §)
  • Förfarande som gäller anmälan om förlängning av utstationeringens varaktighet (7 a §)

4) Ikraftträdande, övergångsperiod

5) Övriga iakttagelser   

Justitieministeriet ombes yttra sig särskilt om förslaget i 5 a § 1 mom., dvs. en grund som rör ordre public och förutsätter att det utstationerande företaget ersätter kostnader för resa och logi, ikraftträdandebestämmelsen och övergångsperioden.

Dessutom ombes justitieministeriet uttala sig särskilt om följande krav i artikel 3 i direktiv 2018/957:

Om det, i strid mot artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, i informationen på den enda officiella nationella webbplatsen inte anges vilka arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas, ska denna omständighet beaktas i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis när sanktioner fastställs för överträdelser av nationella bestämmelser som har antagits i enlighet med detta direktiv, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de är proportionella. 
 
Vi ber om justitieministeriets uppfattning om huruvida det i denna lag bör föreskrivas om detta krav eller kravet kan uppfyllas redan med stöd av lagstiftningen om rättegång i civila mål när en utstationerad arbetstagares arbetsgivare påförs sanktioner för överträdelse av skyldigheter som följer av denna lag. Brister i uppfyllandet av anställningsvillkor är civilrättsliga mål, om det inte är fråga om brott enligt 47 kap. i strafflagen. Brister hos nationella webbplatser där anställningsvillkoren presenteras ger inte arbetsgivaren rätt att underlåta att följa gällande anställningsvillkor, men när arbetsgivaren påförs sanktioner bör bristen beaktas. Detta krav behandlades inte i trepartsarbetsgruppen. Under direktivberedningen ansåg vi preliminärt att kravet går att uppfylla genom nuvarande lagstiftning.

Kommunikationsministeriet ombes yttra sig särskilt om de föreslagna ändringar som innebär att arbete på vägtransportsektorn utesluts ur tillämpningsområdet [HR1] (1 § 4 mom.) med anknytning till specialreglering inom sektorn och EU:s rörlighetspaket för vägtransporter[HR2] .
 
Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra Finland (stödtjänster / informationssystem) och Regionförvaltningsverket i Södra Finland (informationsenheten) ombes yttra sig särskilt om de ändringar som de föreslagna 7 § och 7a § kräver i arbetarskyddsförvaltningens informationssystem och om[HR3]  den föreslagna tiden för ändringarnas ikraftträdande.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

För kännedom till ministerierna: ert utlåtande förs in i VAHVA för att fogas till handlingarna i ärendet.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
konsultativa tjänstemannen Päivi Kantanen, tfn 050 396 0194, paivi.kantanen@tem.fi

 
Sändlista:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue/ Tietoyksikkö    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
KEHA-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto/ Työsuojelun vastuualue /Tukipalvelut    
Maahanmuuttovirasto    
Metalliliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköliitto ry    
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Teknologiateollisuus ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vastuu Group Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

lön, anställningsvillkor, utstationerad arbetstagare,

tillhandahållande av tjänster, arbetarskydd