Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - ÄNDRING AV FÖRORDNINGEN OM UTSÖKNINGSAVGIFTER

ULOSOTTOMAKSUJA KOSKEVAN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27145/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ulosottomaksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Tausta
Ulosottomaksuista säädetyn lain (34/1995) mukaan rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksuina ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, myyntimaksu ja tilitysmaksu.

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksua. Tilitysmaksun suuruus on 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 500 euroa tilityskerralta. Tilitysmaksun tarkempi sääntely tapahtuu ulosottomaksuista annetulla valtioneuvoston asetuksella (35/1995), kuitenkin niin, ettei sen määrä voi ulosottokaaren säännöksen mukaan ylittää 2 % tilitettävästä määrästä.

Uusi yhden viraston mallin Ulosottolaitos aloitti toimintansa 1.12.2020. Ennen yhden viraston malliin siirtymistä oli 22 ulosottovirastoa, joista jokainen teki viikoittaiset tilitykset erikseen, jolloin tilitysmaksua on voinut kertyä jokaisesta virastosta. Jatkossa yhden viraston rakenteessa kaikki rahavarat tilitetään yhdellä tilityksellä, mutta tilitysmaksun enimmäismäärä on 500 euroa. Tämä tulee pienentämään ulosoton tilitysmaksujen kertymää, koska ammattimaisten velkojien osalta usean tilityksen tilalle tulee kertatilitys. Tällöin todellinen tilitysmaksun prosenttimääräinen osuus tulee jäämään merkittävästi alle 1,45 %.
Tavoitteet

Tilitysmaksun määräytymiseen ehdotetaan muutosta. Tilitysmaksun suuruus 1,45 % tilitettävästä rahamäärästä säilyisi ennallaan, mutta enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 500 eurosta 5000 euroon tilityskerralta.

Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että tilitysmaksun osuus ulosottomaksun tuotosta säilyisi mahdollisimman lähellä nykyistä tasoa, tilitysmaksun perusprosenttimäärän säilyessä ennallaan. Vaikka korotus enimmäismäärän osalta olisi suuri, se ei aiheuttaisi yksittäisen ulosoton hakijan osalta kuitenkaan kohtuutonta muutosta, sillä tilitysmaksu olisi edelleen 1,45 % jokaisesta tilityksestä. Tilitysmaksun enimmäismäärä vaikuttaa eniten ammattivelkojien maksuihin, joiden tilitysmaksut ilman mitään muutosta alenisivat virastorakenteen muutoksen takia erityisen paljon.

Ehdotetun muutoksella ei haeta korotusta ulosottomaksutulojen määrään. Vaikutus ulosottomaksujen kertymään on varsin vähäinen ja kokonaismäärään suhteutettuna erittäin pieni.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
 
Valmistelijat

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Antti Rein, puh. 0295 150 402, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi.

Jakelu:
Finanssiala ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

ulosotto; ulosottomaksu

utsökning