Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om ändringsbehoven i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Begäran om utlåtande om bedömningspromemorian om ändringsbehoven i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24866/2022

Svarstiden gick ut: 15.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet utreder eventuella ändringsbehov i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian som utarbetats som tjänstearbete.

I bedömningspromemorian har man kartlagt nuläget i fråga om bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och tillämpningen av dem, bedömt behoven att ändra bestämmelserna samt lagt fram preliminära åtgärdsalternativ och deras konsekvenser för intressentgrupperna för kommentarer. Man har utarbetat ett svenskt sammandrag av bedömningspromemorian.
Bakgrund
Justitieministeriet beredde nyligen en regeringsproposition (RP 93/2022 rd) som syftade till att på en gång i flera speciallagar ändra bestämmelser om ändringssökande som avviker från den allmänna lagen för att de i så stor utsträckning som möjligt skulle motsvara bestämmelserna i den allmänna lagen, så att andra myndighetsbeslut än statsrådets allmänna sammanträdes beslut överklagas hos förvaltningsdomstolen och inte direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens proposition godkändes i riksdagen och ändringslagarna trädde i kraft den 1 mars 2023.

Bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ingick inte i dessa lagändringar.  Kommunikationsministeriet ansåg att det inte endast är fråga om en teknisk överföring av ändringssökandet från en domstol till en annan, utan att ändringsbehovet och ändringarnas konsekvenser bör bedömas grundligare än vad som hade varit möjligt i samband med justitieministeriets lagprojekt.
Målsättningar
Syftet med remissbehandlingen är att samla in information och synpunkter från intressentgrupperna gällande bedömningspromemorians beskrivning av nuläget, bedömning av behovet att ändra nuläget och förfarandena för sökande av ändring samt gällande de preliminära genomförandealternativen och deras konsekvenser. För utarbetandet av bedömningspromemorian har preliminära synpunkter begärts av myndigheter, förvaltningsdomstolarna samt av företag och intresseorganisationer inom tele- och kommunikationsbranschen. Det interaktiva beredningsarbetet fortsätter under den remissbehandling som nu ordnas i fråga om bedömningspromemorian. 
Länkar:
Bilagor:

Arviomuistioluonnos SVPL muutoksenhaku.pdf - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarve - arviomuistio Ändringsbehoven i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation - bedömningspromemoria

Utkast till bedömningspromemoria.pdf - Arviomuistion ruotsinkielinen yhteenveto Svenskt sammandrag av bedömningspromemorian

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

När utlåtandet ges är det bra att beakta att alla utlåtanden som lämnas är offentliga och kan läsas i utlåtande.fi.

Ett utlåtande som lämnats i utlåtandetjänsten behöver inte sändas separat till ministeriets registratorskontor.
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges vid behov av regeringsrådet Hanna Laurila (hanna.laurila@gov.fi) och direktören för enheten för konsumenttjänster Aino Sipari (aino.sipari@gov.fi).
Sändlista:
Alma Media    
Asianajajaliitto    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
FiCom ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Finnet-liitto ry    
Fox Networks Group Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Medialiitto    
Näkövammaisten keskusliitto    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Sanoma    
Suomen Yrittäjät ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisfoorumi    
Warner Bros. Discovery    
Yleisradio    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålcom