Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13219/2021

Svarstiden gick ut: 10.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä muuntamisen tukemisesta. Laissa säädettäisiin uudet edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle ja bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamisen tuelle. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettu laki.
Bakgrund

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lailla edistettäisiin ajoneuvokannan uudistumista ilmastoystävällisemmäksi ja liikenteen asteittaista siirtymää päästöttömäksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2022.

Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja mahdollistaa siten liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on nopeuttaa teknologista siirtymää, jotta päästöttömien autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää nolla- ja vähäpäästöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen osuutta liikenteessä. Pakettiautoista ja kuorma-autoista vielä valtaosa kulkee dieselillä tai bensiinillä. Kuorma-autojen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suuri ja hankintatuen avulla voitaisiin helpottaa myös yritysten siirtymistä pois fossiilisesta dieselistä. 

Hankintatukien tarkoituksena on lisätä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää. Lisäksi hankintatukien tarkoituksena on vaikuttaa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen hankintakustannuksiin laskevasti, jolloin ajoneuvon hankinta olisi mahdollinen useammalle ajoneuvon ostajalle. Muuntotuen tarkoituksena on puolestaan kannustaa ajoneuvojen omistajia muuttamaan ajoneuvojaan vähäpäästöisemmiksi. Lisäksi tavoitteena on edistää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä niiden kysyntää.
Liitteet:

HE_luonnos_ajoneuvojen_hankinta_ja_muuntotuet.pdf -

RP_utkast_stöd_för_anskaffning_och_konvertering_av_fordon.pdf - Den svenskspråkiga propositionen (huvudsakligt innehåll och paragrafer)

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi -sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi -sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Maria Hyvönen, p. 0295 342 090, maria.hyvonen(a)gov.fi
Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, pinja.oksanen(a)gov.fi
Ylitarkastaja Emmi Simonen, p. 0295 342 108, emmi.simonen(a)gov.fi
Sändlista:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö -Kirjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirjaamo    
Puolustusministeriö - Kirjaamo    
Sisäministeriö - Kirjaamo    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirjaamo    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kirjaamo    
Ulkoministeriö - Kirjaamo    
Valtioneuvoston kanslia - Kirjaamo    
Valtiovarainministeriö - Kirjaamo    
Ympäristöministeriö - Kirjaamo