Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29409/2022

Svarstiden gick ut: 15.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä.
 
Bakgrund

Tällä asetuksella säädetään yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden, väestön toimeentulon sekä elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamiseen liittyvästä sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta sähköverkonhaltijoiden häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteita varten laatimissa varautumissuunnitelmissa. Asetuksessa määritellään erikseen kriittiset sähkönkäyttöpaikat, joiden sähkönsaanti on ensisijaisesti turvattava yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi.

Varautuminen lähtee ajatuksesta, että myös sähkönkäyttäjillä on keskeinen vastuu oman sähköhuollon järjestämisestä. Sähkönkäyttäjien tulee suunnitella omaa toimintaansa ja huolehtia muun muassa tarvittavista varavoimajärjestelyistä. Luokittelu kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi ei tarkoita, ettei toimijan käyttöpaikan sähkö voisi joissain tilanteissa katketa.

Målsättningar
Asetusehdotus tukee tavoitetta minimoida mahdollisesta sähköpulasta aiheutuvat haitat. Jo nykyisin alueellisten verkkoyhtiöiden häiriötilanteisiin varautumisessa keskeisessä asemassa ovat verkonhaltijan varautumissuunnitelmat, joista on säädetty sähkömarkkinalaissa. Ehdotuksella yhdenmukaistetaan kaikkein kriittisimpien sähkönkäyttöpaikkojen tunnistamista sekä laajennetaan luokittelu koskemaan kaikkia sähkönkäyttöpaikkoja.
Liitteet:

VNA kriittiset sähkönkäyttäjät.docx - Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

MUISTIO_VNA kriittiset sähkönkäyttäjät.docx - Muistio

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään tiistaina 15.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa ylitarkastaja Tatu Pahkala, tatu.pahkala@gov.fi, puh. +358 295 064 217 ja erityisasiantuntija Elina Hautakangas, elina.hautakangas@gov.fi, puh. 029 504 7116.
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paikallisvoima ry    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Traficom    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähköverkot; varautuminen; sähköpula