Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11940/2022

Svarstiden gick ut: 3.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Bakgrund
Esitysluonnoksessa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 11, 14 ja 16 §:iä esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Lakimuutoksen seurauksena valtio maksaisi merenkulun tukena työnantajille takaisin työnantajan sairausvakuutusmaksun, työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksusta, ryhmähenkivakuutusmaksusta sekä työnantajan osuuden vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta. Ehdotuksella ei muutettaisi muita tukitekijöitä. Lakia sovellettaisiin vain vuonna 2021 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on pyrkiä lieventämään covid-19-pandemian merenkulkualalle aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja tukea elinkeinoelämän kilpailukykyä. Myös merikuljetusten ja toimitusketjujen jatkuvuutta pyritään edistämään, koska niillä on keskeinen merkitys yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuudelle. Esityksen tavoitteena on lisäksi varautua Ukrainan sotilaallisesta kriisistä seuraavien taloudellisten toimintaedellytysten heikentymiseen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 3.5.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Altti Iiskola, puh. +358 50 430 4876.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Merimieseläkekassa    
Merimieseläkekassa    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto Ry - Finlands Maskinbefälsförbund    
Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Varustamoyhdistys ry    
Suomen Varustamoyhdistys ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö