Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna

Luonnos määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 27.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa kokevasta määräysluonnoksesta. 
Tausta
Määräys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp).
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Liitteet:

Määräysluonnos taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito.pdf - Määräysluonnos muutosmerkinnöin Utkast till föreskrift med ändringar (på finska)

Perustelumuistioluonnos.pdf - Perustelumuistio muutosmerkinnöin Promemoria med ändringar (på finska)

Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää antamaan lausunnot viimeistään perjantaina 27.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.
 
Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020.

 
Valmistelijat
Tiiminvetäjä Pasi Hautalahti, pasi.hautalahti(at)traficom.fi; tfn 029 5346503

Johtava asiantuntija Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas@traficom.fi; puh. 029 5345798