Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22747/2022

Svarstiden gick ut: 28.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt förslaget utfärdas en förordning av undervisnings- och kulturministeriet om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceprodu-center inom småbarnspedagogiken. I förordningen föreskrivs det i fråga om privata familjedagvårdare om de bilagor som ska lämnas in i samband med anmälningsförfarandet och i fråga om privat daghemsverksamhet om de bilagor som ska lämnas in i samband med tillståndsförfarandet. Tillståndsansökningarna med bilagor sänds till regionförvaltningsverket, där ansökningarna behandlas. Anmälningar om privat familjedagvård jämte bilagor sänds till kommunerna.
Bakgrund
Förordningen hänför sig till en lagändring som gäller tillståndsplikt för privat små-barnspedagogik (lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik 326/2022), enligt vilken privat daghemsverksamhet blir tillståndspliktig från och med den 1 januari 2023. Enligt förslaget ska den privata familjedagvården fortfarande omfattas av an-mälningsförfarandet. I samband med lagändringarna upphävs också undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av pri-vata serviceproducenter (772/2018). Bestämmelser om innehållet i en tillståndsansökan som gäller bedrivande av dag-hemsverksamhet finns i 44 a § i lagen om småbarnspedagogik, som träder i kraft den 1 januari 2023. Enligt 44 a § 4 mom. får därtill närmare bestämmelser om hur ansökan om tillstånd ska göras, innehållet i ansökan och de handlingar som ska fo-gas till ansökan utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. Bestämmelser om anmälningsförfarandet för privat familjedagvård finns i 44 e § i lagen om småbarnspedagogik. Med stöd av 44 e § 2 mom. får närmare bestäm-melser om hur anmälan ska göras, innehållet i anmälan och de handlingar som ska fogas till anmälan utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministe-riet. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Målsättningar
Syftet med förslaget till förordning är att föreskriva om de bilagor som privata aktö-rer inom småbarnspedagogiken ska bifoga ansökan om tillstånd och anmälan om privata familjedagvårdare. Målet är att beakta de ändringar som tillståndsplikten medför samt att uppdatera och rationalisera förteckningen över bilagor i förhållande till den tidigare förteckningen över bilagor i den förordning som upphävs (undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter 772/2018).
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 28 oktober 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni har möjlighet att yttra er om undervisnings- och kulturministeriets förslag till för-ordning. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/22747/2022 som referens i utlåtandet. De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/22747/2022 i VAHVA. Alla utlåtanden är offentliga. De publiceras i utlåtande.fi och i statsrådets tjänst för projektinformation.
Beredare
Ella Kansanniva, sakkunnig, tfn 0295 330 426
Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 160
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry    
Hyvinvointialan liitto ry HALI    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kristiinankaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriön pelastusosasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turun kaupunki    
Turun seudun yksityiset päiväkodit ry    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö