Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om rekommendationerna från projektet Against Hate för arbetet mot hatbrott och hatretorik

Begäran om utlåtande om rekommendationerna från projektet Against Hate för arbetet mot hatbrott och hatretorik

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/744/2018

Svarstiden gick ut: 24.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet samordnar projektet Against Hate, som har målet att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. Projektverksamheten fokuserar på att utveckla rapporteringen av hatbrott och stärka myndigheternas, i synnerhet polisens, åklagarens och domarnas beredskap att bekämpa hatbrott och hatretorik samt på att stödja offren för hatbrott. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020). Projektet pågår under perioden 1.12.2017–30.11.2019.

 
Bakgrund
Som ett led i projektet har ett nätverk inrättats med uppgiften att stödja projektets funktioner, kartlägga åtgärderna för att bekämpa hatbrott och hatretorik och luckorna i arbetet samt att utifrån detta lägga fram förslag för att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. I utformningen av rekommendationerna har man förutom nätverket även utnyttjat observationer från olika evenemang inom ramen för projektet samt rekommendationerna i den rapport om hatretorik som publicerades i maj 2019. Rekommendationerna har utarbetats av projektet Against Hate och representerar inte nödvändigtvis åsikterna hos de parter som ingår i nätverket.

 
Länkar:
Bilagor:

FI_Hankkeen suositukset.pdf - Lausuttavana olevat suositukset

SV_Hankkeen suositukset.pdf -

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 24 oktober 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.

För att underlätta behandlingen av responsen ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande. Alla frågor behöver inte besvaras.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ger projektchef Milla Aaltonen (tfn 02951 50061, e-post fornamn.efternamn@om.fi).

Mer information om användningen av utlåtande.fi ger administratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Vammaisfoorumi    
Amnesty International Suomen osasto    
Anti-Racist Forum    
Dream Wear Club    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Fem-R    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsinki Pride -yhteisö    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)    
Kuurojen liitto    
Kynnys    
Lakimiesliitto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Meitä ei vaienneta ry    
Miehet ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Moniheli ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä    
Näkövammaisten keskusliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pelastakaa lapset    
Pirkanmaan Seta    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasian neuvottelukunta    
Romano Missio    
Saamelaiskäräjät    
Sámi Árvvut rs    
Sámisoster rs    
Sateenkaariperheet    
Seta    
Sisäministeriö    
Someturva    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen Romaniyhdistys ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys    
Suomen tuomariliitto    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liitto    
Suomen viharikosvastainen yhdistys ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvotiedon keskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Trasek    
USKOT-foorumi    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

Yhdenvertaisuus

viharikos

vihapuhe