Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutostarve

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutostarve

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 14/41/2016

Svarstiden gick ut: 31.3.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen.
 
Asunto-osakeyhtiölain osalta hallitusohjelman tavoitetta voidaan edistää ns. purkavan lisärakentamisen päätöksentekoa helpottamalla. Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Voimassa olevan lain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös.

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio purkavan lisärakentamisen edellyttämistä asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista (ks. Liite 1). Lainvalmisteluhankkeen ja erityisesti sen vaikutusarvioinnin tueksi on laadittu myös asunto-osakeyhtiöiden purkavaa lisärakentamista koskeva selvitys (ks. Liite 2). 

 
Linkit

http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/yhtiooikeus/asunto-osakeyhtioidenpurkavalisarakentaminen.html - Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -hankkeen tiedot oikeusministeriön verkkosivuilla

Liitteet:
Tidtabell
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta ja purkavaa lisärakentamista koskevasta selvityksestä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2017.

Tarvittavat asunto-osakeyhtiölain muutosehdotukset on tarkoitus valmistella ja hallituksen esitys antaa eduskunnalle kuluvan hallituskauden aikana. Hankkeen jatkovalmistelun organisoinnista ja tarkemmasta aikataulusta päätetään lausuntokierroksen jälkeen keväällä 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 02951 50558, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Sändlista:
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto AsTe ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finanssialan Keskusliitto ry    
GSP Group Oy    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Invalidiliitto ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen veroasiantuntijat ry    
Suomen vuokrananantajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vuokralaiset ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiö

asunto-osakeyhtiölaki

osakkeenomistaja

lisärakentaminen