Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030

Lausuntopyyntö ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21451/2021

Svarstiden gick ut: 24.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022 – 2030 suunnitellusta ostoliikenteen tarjonnasta. Lausuntokierros alkaa 8.9.2021 ja päättyy 24.9.2021 klo 16.00.
 

Lausuntopyynnön kysymykset

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää teitä vastaamaan oheisiin kysymyksiin:
  1. Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?
  2. Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?
  3. Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?
  4. Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?
  5. Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?
 
Voitte esittää myös muita näkemyksiä, mutta aikataulusyistä annettujen lausuntojen arvioinnissa on mahdollista keskittyä pääasiassa suunniteltuun ostoliikenteen tarjontaan vuoden 2022 alussa. Sopimukseen sisältyy myös muutosmekanismi, jolla sopimuksenaikaiset muutokset tarjonnassa ovat mahdollisia eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa. 
Bakgrund

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on todettu, että valtio hankkii henkilöjunaliikenteen palveluja VR Yhtymä Oy:ltä (VR) EY:n palvelusopimusasetuksen (1370/2007) mukaisena suorahankintana. Hankinnoilla ostettaisiin yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio ostaisi myös kaukoliikennettä ja sähköistämättömillä rataosilla kiskobussiliikennettä.
 
LVM:n ja VR:n väliset neuvottelut yhdeksän vuoden mittaisesta suorahankintasopimuksesta vuosille 2022 – 2030 ovat käynnissä. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi uusien paikkakuntien välille selvitetään mahdollisuuksia laajentaa henkilöjunaliikenteen tarjontaa myös uusille alueille.
 
Hankinnassa huomioidaan esteettömyysvaatimukset, eri liikennemuotoja yhdistävät matkaketjut sekä pyörämatkailun tarpeet.
 
Koronatilanteen vaikutuksia hankintaan selvitetään neuvottelujen yhteydessä. Valtion kustannukset ovat noin 32 milj. € vuodessa, kuten nykyisinkin. Rahoituksesta osa katetaan ilmastoperusteisesta joukkoliikennetuesta.

Ostoliikenteen tausta

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) mukaan LVM on palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen rautatieliikennettä koskevissa asioissa Helsingin seudun liikennekuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen ulkopuolella.
 
LVM täydentää toimivalta-alueellaan VR:n markkinaperusteisia henkilöliikennepalveluja ostoliikenteellä, joka kohdentuu valtakunnallisesti ja alueellisesti liiketaloudellisesti kannattamattomiin yhteysväleihin ja vuoroihin.
 
LVM:llä ja VR:llä on voimassa oleva ostoliikennesopimus vuoden 2021 loppuun asti. Nykyinen sopimus on covid-19 pandemian vuoksi tehty väliaikaisratkaisu, jonka tarkoituksena on ollut turvata riittävä henkilöraideliikenteen palvelutaso poikkeustilanteessa.
 
Vuoden 2021 ostoliikennesopimuksessa osapuolet sopivat, että uusi sopimus korvasi aiemmat sopimusjärjestelyt, ja samalla niihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet päättyivät. 
 
Vuosille 2022 – 2030 on tarkoituksena laatia palvelusopimusasetuksen mukainen 9-vuotinen suorahankintasopimus, jolla luodaan riittävän pitkä näkymä ostoliikenteen palveluihin ja mahdollistetaan muun muassa kalustoinvestointeja ja palveluiden kehittäminen.
Målsättningar

Ostoliikennepalveluiden kuvaus

Suomessa on pidetty tärkeänä varmistaa henkilöjunaliikenteen valtakunnallisen kokonaistarjonnan kannalta, että rataverkolla on liikennetarjontaa myös silloin kun se ei taloudellisesti luontaisesti muodostu.  
 
Ostoliikenteellä mahdollistetaan julkisen palveluvelvoitteiden asettaminen VR:lle ja valtakunnallisesti korkeampi palvelutaso kuin mihin pelkät suorat lipputulot antaisivat mahdollisuuden. 
  
Etelä-Suomen taajamajunaliikenteellä tavoitellaan kattavaa taajamajunaliikenteen palvelua Helsingin ja Tampereen sekä Lahden – Kouvolan ja Kotkan muodostamalle alueelle eri vuorokauden aikoina työmatka- ja asiointiliikkumiseen. Palveluilla on merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta myös syöttöliikenteenä. Taajamajunaliikenteen palvelut ovat tärkeä osa Etelä-Suomen joukkoliikennejärjestelmää ja ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia.
 
Lapin yöjunaliikenteellä tavoitellaan yli-yön saavutettavuutta Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä sekä käytännön vaihtoehtoa henkilöautolle ja lentokoneelle Lapin matkailuun. Yöjunaliikenteen palvelutasoa ja kapasiteettia yhteensovitetaan erilaisten sesonkien kanssa rata- ja kalustokapasiteetin sallimissa puitteissa.
 
Sähköistämättömien rataosien kiskobussiliikenteellä tavoitellaan henkilöjunaliikennepalvelua haja-asutusalueiden sähköistämättömillä rataosilla. Diesel-käyttöistä kiskobussikalustoa käytetään tarjoamaan henkilöjunaliikenteen peruspalveluja työmatka- ja asiointiliikenteeseen. Palveluilla on merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta myös syöttöliikenteenä.
 
Muilla kaukoliikenneyhteyksillä tavoitellaan täydentäviä kaukoliikenneyhteyksiä muuten kannattamattomille yhteysväleille. Muuta, pääosin Intercity-kalustolla, harjoitettua henkilöjunakaukoliikennettä hankitaan sellaisille yhteysväleille, jotka palvelevat liikennejärjestelmän palvelutuotantoa ja henkilöjunaliikenteen tarjontaa kokonaisuutena, vaikka yksittäisen reitin matkustajamäärät eivät mahdollistaisi taloudellisesti elinkelpoista reittiä tai palvelua.
 
Liitteet:

Perusliikenne_alueiden_kuulemiseen_2021 09_päivitys20210909.pdf - VR-Yhtymä Oy:n esitys liikennetarjonnasta - HUOM! Liitteen sisältö on täydentynyt 9.9.2021 kiskobussiliikenteen aikataulujen osalta.

Begärän om utlåtande.pdf -

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 24.9.2021 klo 16.00.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntopalvelu.fi 2/4 Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:

johtava asiantuntija Jani von Zansen; etunimi.sukunimi@gov.fi
yksikön johtaja Emil Asp; etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Sändlista:
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
Etelä-Karjalan kauppakamari    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
FÖLI    
Helsingin seudun kauppakamari    
HSL    
Hyvinkään seudun joukkoliikenne    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan joukkoliikenne    
Imatran joukkoliikenne    
Joensuun seudun joukkoliikenne    
Jyväskylän seudun joukkoliikenne    
Kainuun liitto    
Kajaanin seudun joukkoliikenne    
Kemin seudun joukkoliikenne    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan seudun joukkoliikenne    
Kotkan seudun joukkoliikenne    
Kouvolan joukkoliikenne    
Kuluttajaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion seudun joukkoliikenne    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lahden seudun joukkoliikenne    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lappeenrannan seudun joukkoliikenne    
Linja-autoliitto    
Linkkari    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Matkailu- ja ravintolapalvelut ry    
Mikkelin seudun joukkoliikenne    
NYSSE    
Oulun joukkoliikenne    
Oulun kauppakamari    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Porin seudun joukkoliikenne    
Päijät-Hämeen liitto    
Raaseporin joukkoliikenne    
Rauman kauppakamari    
Riihimäen joukkoliikenne    
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari    
Salon seudun joukkoliikenne    
Satakunnan kauppakamari    
Satakunnan liikenne    
Satakunta liitto    
Savonlinnan seudun joukkoliikenne    
Seinäjoen seudun joukkoliikenne    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Rautatiematkustajat ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Tampereen kauppakamari    
Tornion joukkoliikenne    
Traficom    
Turun kauppakamari    
Uudenmaan kuntaliitto    
Vaasan seudun joukkoliikenne    
Varsinais-Suomen kuntaliitto    
Väylävirasto    
Ålands handelskammare