Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt av vissa andra lagar

Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt av vissa andra lagar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/813/2020 - VM015:00/2020

Svarstiden gick ut: 23.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtande på et utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det ändringar till 
  1. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism,
  2. lagen om centralen för utredning av penningtvätt,
  3. lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.
Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2021.
 
Målsättningar
På grund av brister i det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets fjärde direktiv om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har det framkommit ett behov att göra ändringar såväl i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som i lagen om centralen för utredning av penningtvätt.

Det föreslås dessutom att bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras för att samordna den nationella lagstiftningen med rekommendationerna från aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

I propositionen föreslås det lagändringar endast i fråga om de mest akuta behoven av teknisk karaktär.
Länkar:

http://vm.fi/hanke?tunnus=VM015:00/2020 - Linkki hankesivuille - Länk till projektsidan

Bilagor:
Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in senast måndagen den 23 november 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski, fornamn,efternamn@vm.fi, tfn. 02955 30267
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Rahanpesun selvittelykeskus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

rahoitusmarkkinat