Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till meddelande om ledigförklaring av 5G-koncessioner i landskapet Åland

Utkast till meddelande om ledigförklaring av 5G-koncessioner i landskapet Åland

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM /1694/07/2018

Svarstiden gick ut: 7.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådet har för avsikt att förklara nätkoncessioner för allmän televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz (MHz) i landskapet Åland lediga att sökas.

Kommunikationsministeriet ber utlåtanden om utkastet till meddelande om ledigförklaring av nätkoncessionerna.
Bakgrund
Nätkoncessionerna beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

I frekvensområdet ledigförklaras fyra nätkoncessioner. Enligt meddelandeutkastet är det meningen att nätkoncessionen ska beviljas för tiden x.x.xxxx–31.12.2033.
Målsättningar
Syftet med koncessionerna är att möjliggöra byggandet av de första 5G -näten i landskapet Åland.

Enligt 6 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation krävs nätkoncession när nättjänster som behöver radiofrekvenser tillhandahålls i sådana digitala markbundna masskommunikationsnät eller mobilnät där allmän televerksamhet utövas.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet enligt anvisningarna nedan före den 7 oktober 2019 kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information:

Sami Pekola, överinspektör, tfn 0295 342 029sami.pekola@lvm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB