Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksesta Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksesta Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2080/2021

Svarstiden gick ut: 31.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksesta Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa ja siihen liittyviksi laeiksi.

Laissa säädettäisiin Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tapahtuvan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, ilma-aluksessa ja kappaletavaran kuljetuksessa Suomen vesialueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella. Lain tarkoitus olisi ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Laki sisältäisi säännökset eri kuljetusosapuolten vastuista sekä viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista. Laissa olisi myös säännökset esimerkiksi turvallisuusneuvonantajasta, pakkausten ja säiliöiden rakenteeseen liittyvistä vaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista.

Kyseessä olisi uusi laki. Sotilaalliseen toimintaan tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvän erityismateriaalin kuljetukset jäävät LVM:ssä valmistellun siviiliVAK-lain soveltamisalan ulkopuolelle. Näin on tehty kyseisen lain perustelujen mukaan, koska näissä tehtävissä vaarallisten aineiden kuljetusta ei ole sisällytetty EU:n lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimusjärjestelmiin. Tämä johtuu kuljetettavan materiaalin erityispiirteistä. Soveltamisalan rajaus koskee myös tällaisia Suomessa tapahtuvia kansainvälisiä kuljetuksia. Näin on ollut tarpeen valmistella Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen VAK-kuljetuksiin oma erityislaki. SiviiliVAK-laki tulee voimaan 1.9.2023, mutta Puolustusvoimia koskeva nykyinen sääntely jää voimaan kahden vuoden siirtymäajaksi.

Puolustusvoimia pyydetään lisäksi esittämään tarkka arvio taloudellisista vaikutuksista ja vaikutuksista henkilöstöön. 
Bakgrund 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on uudistaa vaarallisten aineiden kuljetusta Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa koskevat säännökset. Tavoitteena on myös saattaa sääntely vastaamaan kaikilta osin perustuslain vaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Uusi siviilikuljetuksia koskeva VAK-laki on otettava huomioon Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta koskevaa sääntelyä uudistettaessa. Lisäksi Suomen liittyminen Natoon ja sen vaikutukset yhteen toimivien ja harmonisoitujen Nato-standardien ja Nato-käytänteiden käyttöönottoon Suomessa on huomioitava. Puolustusvoimien vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö edellyttää Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteiden huomioimista. Tarkoituksena on taata Puolustusvoimien sujuva toiminta kaikissa olosuhteissa. Sama koskee Rajavartiolaitoksen toimintaa.


 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 19.5.2023. Ruotsinkielinen versio lisätään myöhemmin.
Päivitys; Lausuntoaikaa on pidennetty 31.5.2023 saakka. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksista. 

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. 

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.plm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/2080/2021. 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Lausunnot ovat julkisia. Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisäksi lausunnot julkaistaan hankeikkunassa.


 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala (puh. 029 514 0601, jenni.herrala@gov.fi), yli-insinööri Seija Miettinen-Bellevergue (puh. 029 514 0232, seija.miettinen-bellevergue@gov.fi) ja hallitussihteeri Satu Ylikorpi (puh. 029 5140 075, satu.ylikorpi@gov.fi).
Sändlista:
Aliupseeriliitto ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työanantajaliitto ALT ry    
DB Schenker    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, erikoiskuljetukset    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue, pelastustoimi    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia Oyj    
Finncont Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hangon satama Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, pelastustoimi    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue, pelastustoimi    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue, pelastustoimi    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue, pelastustoimi    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Kokkolan Satama Oy    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuljetuskeskusten Liitto ry (KKL)    
Kymenlaakson hyvinvointialue, pelastustoimi    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue, pelastustoimi    
Lentotulli    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan Satama Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti (OTI)    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Satama Oy    
Oy Kaskisten satama    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Posti Oy    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue, pelastustoimi    
Pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rauma Terminal Services Oy    
Rauman satama Oy    
Reserviupseeriliitto ry    
Räjähdeyhdistys ry    
Saimaan satamat    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen liikennelentäjien liitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit Oy    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Swissport Finland Oy    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutettu    
Tornion satama    
Traficom    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun Satama Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työturvallisuuskeskus ry    
Ulkoministeriö    
Upseeriliitto ry    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan satama    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, pelastustoimi    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue, pelastustoimi    
Varusmiesliitto ry    
Vikingline Cargo    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Puolustusvoimat

TURVALLISUUS

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

tilapäinen säilytys

Rajavartiolaitos