Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 20.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta
Bakgrund
Liikenteen palveluista annetun lain 152 §:ssä säädetään taksiliikenteen palvelujen hinnoista Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavista tiedoista. Henkilöliikennettä harjoittavan luvanhaltijan ja välityspalvelun tarjoajan tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle määräajoin tarjoamiensa tai välittämiensä taksipalvelujen toteutuneita hintoja koskevat tiedot viraston seurantatehtävien hoitamista varten. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tällä määräyksellä tarkempia määräyksiä toimitettavista hintatiedoista, tietojen toimitustavoista sekä tietojen toimittamisen määräajoista.

Liikenteen palveluista annetun lain 179 §:ssä säädetään henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavista tiedoista. Henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajan tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle määräajoin tarjoamiensa tai välittämiensä palvelujen tarjontaa ja toteutunutta kysyntää koskevat tiedot alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna viraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävien hoitamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tällä määräyksellä tarkempia määräyksiä toimitettavista tiedoista, tietojen toimitustavoista sekä tietojen toimittamisen määräajoista


 
Målsättningar
Määräyksen tarkoituksena on varmistaa henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysynnästä ja tarjonnasta sekä taksiliikenteen palvelujen hinnoista Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavien tietojen riittävä tarkkuus ja yhteismitallisuus.

Taksipalvelut
Määräyksellä tarkennetaan taksiliikenteen palveluista Traficomille toimitettavia tietoja, tietojen toimitustapoja sekä toimittamisen määräaikoja. Taksipalveluiden osalta määräys parantaa viranomaisten mahdollisuuksia selvittää saatavuustilannetta eri puolilla Suomea ja muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna.

Henkilöliikenteen liikkumispalvelut
Määräyksellä tarkennetaan henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajien toimittamia tietoja, tietojen toimitustapoja sekä toimittamisen määräaikoja. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajiin, joihin tietojen toimittamisen velvollisuus kohdistuu, lukeutuvat liikennemuodosta riippumatta kaikki kuljetuspalveluja, välityspalveluja, liikennepalveluja sekä liikennepalveluun välittömästi liittyviä välityspalveluja, tietopalveluja, pysäköintipalveluja tai muita tukipalveluja tarjoavat toimijat. Määräys koskee erityisesti henkilöliikenteen liikkumispalveluita tarjoavia taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenteen toimijoita, mutta myös muiden liikkumispalvelujen kuten kaupallisen pysäköinnin, yhteiskäyttöautojen, sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien tarjoajia. Lisäksi määräys koskee palvelusopimusasetuksessa mainittujen toimivaltaisten viranomaisten järjestämää liikennettä. Pelkästään yhdistämispalveluja tarjoavia toimijoita ei katsota henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajiksi.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnonantajia pyydetään antamaan lausuntonsa 20.8.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassapidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassapidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteeseen Traficon, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/420990/03.04.03.00/2020.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Tuomas Kiiski, tuomas.kiiski@traficom.fi, puh. 029 539 0631, paikalla 26.7.2021-20.8.2021
Erityisasiantuntija Anna Pätynen, anna.patynen@traficom.fi, puh. 0295345279 (rautatie- ja linja-autoliikenne), paikalla 23.6.2021-7.7.2021 ja 5.8.2021-20.8.2021
Ylitarkastaja Martin Johansson, martin.johansson@traficom.fi; puh. 0295346705 (rautatie- ja linja-autoliikenne), paikalla 28.6.2021-16.7.2021 ja 16.8.2021 - 20.8.2021
Sändlista:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Asiasanat

taksiliikenne, liikkumispalvelut