Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 17/41/2015

Svarstiden gick ut: 13.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att den gällande förvaltningsprocesslagen ersätts med en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden. I utkastet till proposition har man beaktat de praktiska erfarenheterna av tillämpningen av förvaltningsprocesslagen samt de ändringar som skett i lagstiftningen i övrigt och andra behov att reformera lagstiftningen.

Enligt statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram (2015) ska rättsprocesserna påskyndas och domstolarna ges möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Domstolarnas behandlingstider ska göras kortare bl.a. genom att högsta förvaltningsdomstolen utvecklas till en domstol med en genuin roll när det gäller förhandsavgöranden.
Bakgrund
En processarbetsgrupp vid justitieministeriet har tidigare utarbetat ett betänkande med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden (OMML 4/2011). Utkastet till proposition som nu skickas ut på remiss baserar sig på det nämnda betänkandet och remissyttrandena om det.
Målsättningar
Den nya lagen föreslås få noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i förvaltningsärenden. I propositionen beaktas ändringar som skett i lagstiftningen i övrigt och andra behov att reformera lagstiftningen.
Länkar:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=14004 - Linkki valtioneuvoston hankkeet -sivulle.

Bilagor:

HE_laki oikeudenkäynnistä_hallintoasioissa_luonnos.pdf - HE luonnos; laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

HE_HOL_LIITELAIT_rinnakkaistekstit_luonnos.pdf - Liitelait

HOL_prop_huvudsakliga_innehåll_sv.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

HOL_lagen_sv.pdf - Lag om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden_utkast .pdf - Utkast; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Anslutande lagar_sv.pdf - Anslutande lagar

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast tisdagen den 13 juni 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den. Utlåtandet lämnas genom att svara på begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas in via den bifogade länken i tjänsten utlåtande.fi.

Remissinstanserna önskas i synnerhet ta ställning till de centrala förslagen som ingår i utkastet till proposition.

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Man kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Närmare upplysningar om ärendet ges av (e-postadress forman.efternamn@om.fi):
Manner, Arja, lagstiftningsråd, justitieministeriet, lagberedningsavdelningen, tfn 02951 50450
Attila, Eeva, lagstiftningsråd, justitieministeriet, lagberedningsavdelningen, tfn 02951 50328
Koivuluoma, Anu, specialsakkunnig, justitieministeriet, lagberedningsavdelningen, tfn 02951 50228
Tarkka, Anna-Stiina, lagstiftningssekreterare, justitieministeriet, lagberedningsavdelningen, tfn 02951 50241
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Joensuun kaupunki    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Juridista Föreningen i Finland rf.    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos, Kela    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseutuvirasto    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Muuramen kunta    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusministeriö, HAIPA-hanketoimisto    
Oikeuspoliittinen yhditys Demla ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun oikeusaputoimisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastakaa Lapset ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan oikeusaputoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen oikeusaputoimisto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomalainen Lakimiesyhdistys    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Oikeusapulakimiehet ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valtion elokuvalautakunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands ladskapsregering    
Ämnesord

oikeudenkäynti

hallinto-oikeudet

korkein hallinto-oikeus

hallintotuomioistuimet

hallintolainkäyttö