Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3071/2020

Svarstiden gick ut: 2.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Riksdagens grundlagsutskott har fäst statsrådets uppmärksamhet vid att flera oreglerade frågor hänför sig till det automatiska beslutsförfarandet (GrUU 62/2018 rd) och förutsatt att statsrådet omsorgsfullt och med iakttagande av ett gott lagberedningsförfarande utreder behoven att ändra den allmänna lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande, och vid behov bereder en allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande som eventuellt kan preciseras genom speciallagar som beaktar respektive förvaltningsområdes särdrag.(GrUU 7/2019 rd). Även riksdagens biträdande justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet har ansett en allmän lagstiftning om automatisering är nödvändig.

Arbetsgrupper som tillsatts av justitieministeriet och finansministeriet har berett en allmän lagstiftning som möjliggör automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen och som består av en helhet som utgörs av förvaltningslagen och informationshanteringslagen.
Bakgrund
Arbetsgruppen som tillsatts av justitieministeriet

Den 18 januari 2021 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att bereda allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen. Arbetsgruppen har i synnerhet berett s.k. förvaltningsrättsliga bestämmelser som gäller automatisering. Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behovet av att utveckla lagstiftningen om informationssystemen inom den offentliga förvaltningen och gruppen bereder i sin tur s.k. informationssystembestämmelser som gäller automatisering. Justitieministeriets arbetsgrupp avslutade sitt arbete den 22 december 2021 och arbetsgruppsbetänkandet som gruppen utarbetade publicerades den 21 februari 2022.

Förslagen som framfördes av finansministeriets arbetsgrupp färdigställdes inte ännu under mandatperioden för justitieministeriets arbetsgrupp, varför justitieministeriets arbetsgrupp inte har haft möjlighet att ta del av dem. Arbetsgruppen har därför inte kunnat bedöma lagstiftningsförslagen eller uttala sig om regleringen i helhet. På grund av detta har justitieministeriets arbetsgrupp inte heller bedömt tjänsteansvaret som helhet inom det automatiserade beslutsfattandet.

Arbetsgruppen som tillsatts av finansministeriet

Den 30 mars 2021 tillsatte finansministeriet en arbetsgrupp för beredning av översyn av den allmänna lagstiftningen om informationssystem inom den offentliga förvaltningen för perioden 1.4.2021–30.9.2022. Arbetsgruppen har till uppgift 1) att bedöma hur aktuell den allmänna lagstiftningen om utveckling och användning av informationssystem inom förvaltningen är i synnerhet med beaktande av behov av lagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande, användning av artificiell intelligens och säkerställande av informationssäkerhet inom informationssystemen, samt 2) att utarbeta lagförslag till allmän lagstiftning om utveckling och användning av informationssystem genom vilken informationssäkert automatiserat beslutsfattande i förvaltningens informationssystem och annan förvaltningsautomatik inom förvaltningens serviceproduktion möjliggörs med hänsyn till god förvaltning, rättsskydd, tjänsteansvar och andra krav på förvaltningens verksamhet samt etiska frågor kring införandet av artificiell intelligens.

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår följande ändringar och nya bestämmelser:
  • i 53 g § 2 mom. i den föreslagna förvaltningslagen (lämnande av de uppgifter som ligger till grund för beslut)
  • i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (kapitel 6 a om förutsättningar för införande av automatiserat beslutsfattande, ändringar av teknisk natur till följd av förslag i 3 och 26 § samt 13 a § om myndigheternas beredskap), och
  • i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (6 a § användning av tjänsteautomatisering vid rådgivning).
Finansministeriets arbetsgrupp har bett att justitieministeriet ska inkludera arbetsgruppens förslag i den proposition som bereds vid justitieministeriet och begära ett utlåtande om förslagen som en del av den.

Ett sammanslaget propositionsutkast

I propositionsutkastet som skickas på remiss har man slagit samman de förslag till förvaltningsrättsliga bestämmelser som ingår i arbetsgruppsbetänkandet som upprättats av justitieministeriets arbetsgrupp och de förslag om informationssystem som finansministeriets arbetsgrupp framfört. Dessutom har justitieministeriet och finansministeriet som tjänstemannaberedning utarbetat den allmänna motiveringen för propositionen och en konsekvensbedömning.

För att samordna regleringen om informationssystem med de föreslagna ändringarna i bestämmelserna i förvaltningslagen har vissa nödvändiga preciseringar gjorts i den lagstiftning som föreslås i arbetsgruppsbetänkandet som utarbetats av justitieministeriets arbetsgrupp. Definitionen i den i förvaltningslagen föreslagna 53 e § om automatiserat avgörande har preciserats, eftersom definitionen bör vara förenlig med den i informationshanteringslagen föreslagna systematiken i 6 a kap. och eftersom de detaljerade krav på automatisering som anges i 6 a kap. gäller myndighetens verksamhet uttryckligen genom definitionen av automatiserat avgörande. I fråga om förvaltningslagen föreslås också att en allmän informationsskyldighet ska inkluderas i informationshanteringslagen i stället för i förvaltningslagen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att stifta allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen, med stöd av vilken automatiserat avgörande av ärenden skulle vara möjligt på ett sätt som tryggar förvaltningens lagenlighet, god förvaltning, rättsskydd, tjänsteansvar och dataskydd i vissa typer av ärenden, och att i motiverade fall tillåta automatiserat individuellt beslutsfattande som avses i artikel 22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning vid behandlingen av förvaltningsärenden.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163847 - Oikeusministeriön työryhmän mietintö - Betänkande av arbetsgruppen som tillsatts av justitieministeriet (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020 - Hankesivu: Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020 - Projektsida: Beredning av allmän förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM059:00/2021 - Hankesivu: Julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmisteleva työryhmä

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM059:00/2021 - Projektsida: Arbetsgruppen som bereder en översyn av den allmänna lagstiftningen om informationssystem inom den offentliga förvaltningen

Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi - Utkast till regeringens proposition

Lagförslag på svenska.pdf - Esitysluonnokseen sisältyvät lakiesitykset ruotsin kielellä - Lagförslagen som ingår i propositionsutkastet på svenska

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen.pdf - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Tidtabell
Eftersom svensk översättning av propositionsutkastet har försenats, remisstiden förlängs till den 2 augusti 2022.

(Remisstiden för det utkastet på finska gick ut den 6 maj 2022)
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandegivaren bör framföra sina konkreta iakttagelser om utkasten ur perspektivet av sin egen verksamhet. Särskilt för den fortsatta beredningen önskas bedömningar och praktiska exempel på täckningen, lämpligheten och den exakta avgränsningen för bestämmelsen om tillämpningsområdet.

Också instanser som inte nämns separat i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på finska eller svenska. Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
Beredare
Mer information lämnas av

- Vad gäller förvaltningslagen och dataskyddslagen avseende brottmål, Niklas Vainio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 041, justitieministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi

Obs! Under sommaren information lämnas av följande:
 
6.6.-21.6. Niklas Vainio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 041
22.6.-1.7. Heidi Mäntylä, special sakkunnig, tfn 0295 150 210
4.7.-8.7. Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230
18.7.-22.7. Heini Färkkilä, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 378,
fornamn.efternamn@gov.fi

- Vad gäller informationshanteringslagen och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, Antti Helin, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 530 609, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Amnesty International Suomi    
Arene ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evijärven kunta    
FICOM ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Information Security Cluster    
Fintraffic Oy    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Hansel oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Högskolan på Åland    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
ISACA Finland Chapter (Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry)    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin Yliopisto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Potilasvakuutuskeskus    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMOK    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen (Findata)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
TIEKE ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoturva ry    
Tilastokeskus    
TIVIA ry    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Työneuvosto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskassat ry    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki