Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen: kunskapskrav för slutbedömningen

Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen: kunskapskrav för slutbedömningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-3170-2020

Svarstiden gick ut: 25.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen begär utlåtanden av instanserna på sändlistan om utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i läroämnena i den grundläggande utbildningen. 
Bakgrund
Utbildningsstyrelsen inledde år 2018 arbetet med att precisera riktlinjerna för bedömningen av elevens lärande och kunnande i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).
 
Arbetet grundar sig på Utbildningsstyrelsens uppföljning av läroplansreformen åren 2015–2018 då man observerade att principerna för och förfaringssätten vid bedömningen varierar i kommunerna. Liknande resultat gav även den undersökning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde om bedömningen.
 
Arbetet med att förnya bedömningen av elevens lärande och kunnande har framskridit stegvis:
 
Först preciserades riktlinjerna för bedömningen i kapitel 6 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) där man bland annat har preciserat definitionerna av bedömningens syften och delområden samt principerna som berör dessa. De nya riktlinjerna togs i bruk i skolorna 1.8.2020.
 
Samtidigt som kapitlet om bedömning preciserats har man också utarbetat kunskapskrav för slutbedömningen och mål för lärandet för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen. Kunskapskrav har tidigare definierats endast för vitsordet 8. Kunskapskraven för slutbedömningen tas i bruk i början av läsåret 2021 ̶ 2022.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast 25.9.2020 på adressen www.utlatande.fi. Utlåtandena är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även instanser som inte finns med på sändlistan kan ge ett utlåtande. 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet struktureras läroämnesvis och till utlåtandet bifogas en sammanfattning av utlåtandets centrala innehåll.

Närmare anvisningar om hur man använder utlåtandetjänsten finns på utlåtande.fi (Anvisningar > Bruksanvisningar). I utlåtandet ska man hänvisa till Utbildningsstyrelsens diarienummer OPH-3170-2020.
 
Beredare
Undervisningsråd Maj-Len Engelholm, tfn. +358 29 5331601, fornamn.tillnamn@oph.fi
Opetusneuvos Marjo Rissanen, p. +358 29 5331776, etunimi.sukunimi@oph.fi
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioiden opettajat ry    
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin normaalilyseo    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun normaalikoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansanopistoyhdistys ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry    
Koulujen Musiikinopettajat KMO ry    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvataideopettajat KUVA ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Latinankielen opettajien yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Puolustusministeriö    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luokanopettajat ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Montessoriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto SOOLI ry.    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland SMLF    
Taideyliopisto    
Taloustiedon Opettajat TTOP ry.    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.    
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
Vasa övningskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry